Mesto chce vytvoriť miestnu občiansku poriadkovú službu

 Vedúci odboru VDŽPaRR Ľuboš Čepan oboznámil poslancov s myšlienkou vytvorenia miestnej občianskej poriadkovej služby za podpory z EÚ fondov. Deviati poslanci z jedenástich ju podporili. Na zasadnutí MsZ odznel aj Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt „Svidník – miestna občianska poriadková služba“. Ciele projektu sú v súlade s programom rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022. Podľa Čepana ide o podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Celková cena práce na jedno pracovné miesto je vo výške cez 560 eur (hrubá mzda 435 eur a povinné odvody zamestnávateľa z hrubej mzdy sú vyše 125 eur). „Finančné prostriedky vo výške 25 % z mzdových prostriedkov sú určené na vybavenie pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby. Financovanie z Operačného programu Ľudské zdroje je vo výške maximálne 95 % oprávnených výdavkov projektu,“ uviedol vedúci odboru. Mesto podáva žiadosť o nenávratný finančný príspevok Ministerstva vnútra SR o zabezpečenie činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby v počte šesť členov a povinného spolufinancovania projektu (min. vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov). Projekt má byť realizovaný tri roky. „Členovia hliadky budú zamestnaní na plný úväzok. Jednu hliadku musia tvoriť najmenej dvaja.“ Miestna občianska poriadková služba bude pôsobiť najmä v lokalite na Ulici Festivalovej, kde sú tri bytové domy nižšieho štandardu. V rámci svojej činnosti bude napríklad zabezpečovať ochranu verejného poriadku v súčinnosti s políciou, predchádzať vzniku konfliktov a poškodzovaniu majetku obyvateľov, dbať na ochranu životného prostredia či dohliadať na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. (mc)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.