Svidnícke rodinné domy vybavia kompostérmi

Podľa poslanca Jozefa Poperníka si jedna kopa odpadu „pýta“ viac. „Ktosi to začne, ďalší sa pridá,“ hovorí o skládkach.
Rodinám bývajúcim v domoch plánuje mesto zabezpečiť kompostéry. Poslanci vyjadrili niekoľko svojich výhrad. Mesto to považuje za správnu investíciu. Zastupiteľstvo prerokovávalo Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt „Svidník – kompostéry pre rodinné domy“, ktorý predniesol vedúci Odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja Ľuboš Čepan. Záhradné kompostéry budú podľa jeho slov poskytnuté domácnostiam bezplatne. Deviati boli za a dvaja sa návrhu zdržali. Poslanca Jozefa Poperníka zaujímalo, ako majú občania nakladať s biologickým odpadom, kým budú k dispozícii. „Občania môžu tento kompost zlikvidovať v rámci svojho pozemku. Ide o 900 kusov kompostérov a v meste máme 860 rodinných domov,“ reagoval vedúci. Podľa Poperníka nie je kontrolované dodržiavanie VZN. „Veľmi dobre vieme, ako sa nakladá s takýmto odpadom. Na území mesta nedávno likvidovali čierne skládky a vytvárajú sa nové. Nedodržuje sa VZN a nie je ani kontrola na jeho dodržiavanie,“ poznamenal ďalej a požiadal o to zodpovedných pracovníkov. „Teda, aby sme o tom nielen rozprávali, ale treba naozaj kontrolovať, či sa dodržiavajú mestské nariadenia a na najbližšom zasadnutí MsZ by som chcel počuť vyjadrenie odborných pracovníkov, ako bolo prekontrolované dodržiavanie VZN a aké sankcie boli udelené v prípade jeho porušovania.“ HOLODŇÁK: „Investícia je z môjho pohľadu dobrá“ Vyjadril sa i primátor Ján Holodňák. „Ľudia, ktorí bývajú v rodinných domoch na Nižnom Svidníku, sa o svoje domy, záhradky a trávnaté plochy starajú veľmi dobre. Väčšina ľudí alebo susedov žijúcich poblízku má buď svoje vlastné kompostéry, alebo majú vytvorené také menšie stavebné úpravy, aby tam mohli kompostovať. Osobne nemám skúsenosť, že by z tých ľudí niekto vytváral čierne skládky. Možno tí, ktorí nekompostujú a vozia trávu do veľkoplošných kontajnerov. Nie je to správne, ale vozia ju.“ Poslanec Cyril Dudáš nevidí žiadny zmysel tejto investície. „Pri tomto bode som dosť skeptický, pretože si myslím, že sú to úplne vyhodené peniaze, ako štátu, tak aj mesta. Každý dobrý gazda tú kompostáreň má v záhrade, kde si odkladá ten biologický odpad, kde ho v podstate recykluje do pôdy naspäť.“ Primátor sa dostal opäť k slovu. „Investícia je z môjho pohľadu dobrá, mesto má vytvárať podmienky pre svojich občanov a je tu jedinečná šanca, aby sme rodinné domy v meste Svidník vybavili kompostérmi, ktoré môžu občania mesta dostať zo strany mesta, a tak skvalitňovať životné prostredie. Ak to nevyužijeme, príde doba, že budeme musieť dodržiavať zákon – kúpiť ich z vlastných peňazí, alebo si ich budú musieť kúpiť občania za svoje vlastné peniaze,“ dodal. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok sa predkladá na Ministerstvo životného prostredia SR. Podpora je zameraná na obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích zásobníkov) na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov produkovaných v domácnostiach (predmetom žiadosti) a vzniknutých pri údržbe zelene na pozemkoch vo vlastníctve oprávneného žiadateľa. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu je vo výške 5 % (10-tisíc eur) zo strany mesta z celkových oprávnených výdavkov. Mestu môžu schváliť sumu od 80 do 200-tisíc eur.
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.