Znižujú úrady práce umelo nezamestnanosť?

Zatiaľ čo podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) sa nezamestnanosť na Slovensku za posledné roky vyvíja priaznivo, podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) za poklesom nezamestnanosti vidí manipuláciu štatistík. Na Slovensku sa čoraz viac množia názory nespokojných uchádzačov o zamestnanie, ktorí tvrdia, že ich úrad práce zo svojej evidencie vyradil bez udania akéhokoľvek pádneho dôvodu. K TVRDENIAM O UMELOM ZNIŽOVANÍ NEZAMESTNANOSTI SA PRIDALI POLITICI I OMBUDSMAN K tvrdeniu o tom, že úrady práce umelo znižujú nezamestnanosť, sa priklonili na Slovensku už viacerí politici. Minister práce však svoj postoj obhajuje tvrdením, že na úradoch práce je o polovicu menej evidovaných mladých, ako keď preberal úrad. „Prijali sa viaceré opatrenia zamerané na túto kategóriu. Motivovali sme zamestnávateľov. Viac ako 50 % zo 130 000 nezamestnaných, ktorí celkovo ubudli, je z kategórie dlhodobo evidovaných nezamestnaných.“ Podľa Richtera za posledný rok ubudlo v kategórii extrémne dlhodobo nezamestnaných vyše 11 000 ľudí. Jeho slová však spochybňujú viacerí politici. Podľa Duriš Nicholsonovej je pokles nezamestnanosti celoeurópskym trendom. Je to podľa nej spôsobené tým, že sa nám úspešne podarilo vyviaznuť z krízy. Na umelé znižovanie nezamestnanosti poukázala ešte v roku 2014 aj verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. „Aj keď zistené nedostatky sú závažné, nedosahujú podľa môjho názoru takú intenzitu, aby som ich hodnotila ako porušenie niektorého zo základných práv. Zistené nedostatky sú v rozpore s princípmi dobrej správy a minimálnym štandardom jednotlivca. Rovnako je tento postup v rozpore so všeobecnými zásadami nášho správneho konania,“ uviedla vo svojom stanovisku Dubovcová. Podľa Mgr. Jany Lukáčovej, riaditeľky kancelárie generálneho riaditeľa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, sú Povinnosti uchádzača o zamestnanie (UoZ) jasne uvedené v zákone o službách zamestnanosti. „Do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii UoZ. Zároveň je uchádzač povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa zákona najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila. Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom,“ dodala Lukáčová. NEZAMESTNANOSŤ VO SVIDNÍKU OPROTI INÝM REGIÓNOM TAKMER DVOJNÁSOBNÁ Úrad práce podľa nej vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie iba v prípade, že vykonáva nelegálnu prácu, nespolupracuje s úradom alebo v prípade, že mu bolo v cudzine vydané pracovné povolenie na zamestnanie. Toto tvrdenie podporuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny i vo svojom tlačovom vyhlásení, ktoré tvrdí, že ani po vyradení uchádzača z evidencie nie je dotknuté jeho ústavné právo na prácu: „Ak je občan z najrozličnejších dôvodov vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo nemôže byť evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, môže aj naďalej využívať služby zamestnanosti ako záujemca o zamestnanie. Preto ani pri tejto cieľovej skupine nie je ohrozené ústavne zakotvené právo na prácu,“ spresnil tlačový odbor ÚPSVR. Na konci augusta 2017 bola priemerná evidovaná nezamestnanosť na Slovensku na úrovni 6,54 %, v okrese Svidník bola takmer dvojnásobná. Z celkového počtu 2 756 uchádzačov je až 1 545 nezamestnaných dlhšie ako 12 mesiacov. Na druhej strane až 1 480 uchádzačov v evidencii má nejaký typ stredného vzdelania, 305 VŠ vzdelanie prvého, druhého alebo tretieho stupňa a 872 má len základné vzdelanie a 80 neukončené základné vzdelanie. Najviac uchádzačov je sústredených vo vekovej skupine 25 – 54 rokov (1 878), 423 uchádzačov má viac ako 55 rokov a 455 uchádzačov má menej ako 25 rokov. Okres Svidník – medziročné porovnanie miery evidovanej nezamestnanosti (MEN) a celkového počtu uchádzačov o zamestnanie (UoZ) august MEN (%) celk.počet UoZ 2013 22,11 4 135 2014 21,04 3 989 2015 18,26 3 633 2016 18,20 3 592 2017 13,41 2 756
Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.