Viete, čo patrí do veľkoobjemového kontajnera? Jesenné upratovanie v mestách je v plnom prúde

Upratovanie v meste alebo zber objemných odpadov je samospráva povinná zabezpečiť najmenej dvakrát do roka. Táto povinnosť mestu vyplýva zo zákona. Výnimkou sú len obce, ktoré majú menej ako 5000 obyvateľov a na ich území je zriadený zberný dvor. Jesenné upratovanie v mestách a obciach sa realizuje rôznymi spôsobmi. Buď ko­ordinovaným rozmiestňovaním veľkoobjemových kontajnerov, prípadne organizovaním verejných brigád, alebo napríklad aj podporou dobrovoľníkov, ktorým sa vytvárajú technické podmienky na upratovacie aktivity.

PRÍLEŽITOSŤ PRE DLHODO­BO NEZAMESTNANÝCH

Samosprávy sú v zmysle zákona o odpadoch povinné „zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objem­ných odpadov a oddelene zbiera­ných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodli­vých látok na účely ich zhodnote­nia alebo zneškodnenia.“ To sa ale nevzťahuje na obec, ktorá má me­nej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor. Mestá na tento účel spolupracujú s dlhodobo nezamestnanými v rámci aktivačných opatrení trhu práce.

ZAMEDZME VZNIKU ČIER­NYCH SKLÁDOK

V prvom rade je potrebné vedieť, čo všetko patrí do veľkoobjemo­vých kontajnerov distribu-ova­ných v uliciach miest, prípadne umiestneným v zberných dvoroch. „Veľkoobjemové kon-tajnery sú určené na uloženie objemného od­padu, napríklad nepotrebného či poškodeného nábytku, čo prispie­va k zamedzeniu vytvárania nele­gálnych skládok,“ dodal hovorca a tajom-ník rady expertov Michal Kaliňák. Rozsah a periodicita ich rozmiestňovania sú závislé hlavne od lokálnych, priestorových a fi­nančných možností miest a obcí. Podľa Kaliňáka je potrebné je­senné upratovanie vnímať aj ako nástroj predchádzania vzniku nele­gálnych skládok, a to v rámci ich likvidácie ešte v zárodkoch. „V mi­nulom roku bolo na likvidáciu čier­nych skládok, a teda sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpa­dom, formou dotácie z Environ­mentál-neho fondu podporených 156 samospráv.“ Niektoré pritom využili vyčistené priestranstvá na kultiváciu verejného priestoru na­príklad osadením prvkov určeným na oddych a rekreáciu.

(red)

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.