Prijali nové deti v meste

V meste sa konal slá vnostný obrad uví tania detí do ž ivota a zapí sanie rodič ov do Pamätnej knihy mesta Svidní k.

V obradnej miestnosti MsÚ Svidník sa v stredu 4. októbra konal sláv­nostný obrad uvítania detí do živo­ta a zapísanie rodičov do Pamätnej knihy mesta Svidník.

Primátor mesta Ing. Ján Holodňák obdaril ma­mičky Pamätným listom i kytičkou a ich rato­lesti drobným darčekom. Všetkým zaželal veľa zdravia a šťastia, deťom veľa rodičovskej lásky a krásne, pokojné detstvo. Túto milú slávnosť spestrili talentované žiačky ZUŠ Svidník, ktoré svojim vystúpením potešili všetkých prítom­ných. (jm)

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.