Primátor poďakoval jubilantom mesta za celoživotnú prácu

Jubilujú ci obč ania mesta Svidní k prijali pozvanie primá tora.

Jubilantov zo Svidníka prijal v obradnej sieni MsÚ vo Svidníku primátor mesta Ján Holodňák. Stretnutie bolo poďakovaním za celoživotnú prácu a podiel na rozvoji nášho mesta. Podujatia sa zúčastnila i dcéra arm. gen. L. Svobodu Zoe Klusáková s dcérou, ktorá sa do tohto kraja vždy rada vracia. Primátor si s jubilantmi pripil na zdravie a za sprievodu žiakov ZUŠ Svidník zaspieval i „Mnohajalita blahaja lita“.

PAMÄTNÝ LIST, KYTICA I MALÁ POZORNOSŤ VYJADROVALI POĎAKOVANIE

Jubilujúci občania mesta Svidník prijali pozvanie primátora mesta Ing. Jána Holodňáka a začiatkom októbra sa zišli na slávnostnom prijatí jubilantov v obradnej miestnosti MsÚ Svidník. Ku krásnemu životnému jubileu poprial primátor všetkým jubilantom pevné zdravie, veľa radosti i lásky od svojich najbližších a venoval im Pamätný list, kytičku a malú pozornosť.

POPRIAŤ PRIŠLA I DCÉRA ARMÁDNEHO GENERÁLA SVOBODU

Toto vzácne stretnutie primátor využil a poďakoval sa jubilantom za ich celoživotnú prácu a podiel na rozvoji nášho krásneho mesta. Slávnostného prijatia sa zúčastnila aj dcéra arm. gen. L. Svobodu Zoe Klusáková s dcérou. Pani Zoe Klusáková všetkým jubilantom zablahoželala a v príhovore vyjadrila radosť z toho, že mohla opäť naše mesto navštíviť, lebo k tomuto kraju cíti veľmi vrúcny vzťah a vždy sa tu veľmi rada vracia. Slávnostnú atmosféru svojím umeleckým vystúpením dotvorili žiaci ZUŠ Svidník. Primátor si v závere slávnosti so všetkými jubilantmi štrngol čašou vína a zaspieval „Mnohajalita blahaja lita“.

(red)

Autor: redkacia
Slá vnostné ho prijatia sa zúč astnila aj dcé ra arm. gen. L. Svobodu Zoe Klusá ková s dcé rou. Pani Zoe Klusá ková vs
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.