Výstava vo Svidníku prezentuje diela s tématikou nášho regiónu

V mesiaci od 5.10 do 5.11. máte možnosť v priestoroch Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku zhliadnuť jedinečnú výstavu umel­cov Pavla Mochnackého a Gabriely Madejovej s názvom Výber z tvorby. Krajinomaľba, príroda a veci každodenného života sú zobrazené v dielach týchto dvoch umelcov. Farby ich obrazov zachytávajú poéziu tvarov a vôní prírody a pracujú s tématikou nášho regiónu. Kým pre Gabrielu je záľubou vkladanie emócií a príbehov do obrazov, Pavol sa inšpiruje prírodou. Veríme, že táto zaujímavá výstava zaujme i Vás.

STEREOTYP VYMENILA ZA CELOŽIVOTNÚ LÁSKU

Gabriela Madejová žije a tvorí vo Svidníku. Maľovaniu sa venuje vo voľnom čase. Inšpiráciu nachádza v prírode a veciach každodenného života. Gabriela začala maľovať v roku 2000 pre zábavu. Veľmi rýchlo sa však vkladanie emócií, príbehov do obrazov stalo Gabi­kinou životnou vášňou. Určite k tomu prispeli aj jej priatelia, kto­rých spoznala na výtvarných plené­roch - maliari z Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Práve u nich nachádza stálu inšpiráciou k hľadaniu no­vých tém. Stretáva sa s nimi nielen u nich, ale s láskou a ochotou je aj ich hostiteľkou. Výtvarný prejav autorky charakterizuje realistické zobrazenie skutočnosti. Farby jej obrazov symbolicky zachytávajú poéziu tvarov a vôní prírody. Ume­lecká cesta Gabriely Madejovej je jedným z príbehov o tom, ako sa z hry, z túžby na chvíľu vykročiť z bežného stereotypu, môže stať ce­loživotná láska.

PREDNOSŤ MAJÚ TEMPERY A AKRYLOVÉ FARBY

Vo svojich prácach sa snažila a snaží vniknúť do tajov rôznych techník. Dáva prednosť akry-lo­vým a temperovým farbám, no v jej tvorbe nachádzame aj olejo­maľby. Jej výtvarné diela sa nachá­dzajú v mnohých zbierkach doma i v zahraničí. Je tiež pravidelnou účastníčkou okresných, krajských a celoslovenských prehliadok ne­profesionálnej výtvarnej tvorby, kde získala už niekoľko popred­ných ocenení a jej práce boli vystavené a ocenené aj na celo­slovenských súťažiach Výtvarné spektrum v Trenčíne. Gabriela je členkou výtvarného klubu ART SK vo Svidníku. Je účastníčkou mnohých regionálnych a medzi­národných plenérov. Jej tvorbu si milovníci umenia mohli pozrieť na skupinových výstavách a poplené­rových výstavách v Stropkove a vo Svidníku. V týchto dňoch sa s jej tvorbou môžeme stotožniť aj u nás, vo Svidníku, v priestoroch POS.

PAVEL VO SVOJICH DIE­LACH REPREZENTUJE PRÍ­RODU NÁŠHO REGIÓNU

Rodený Svidníčan Ing. arch. Pa­vel Mochnacký svoje sklony k výtvarnej činnosti realizoval už od detstva a jeho ambície trvajú až dodnes. Po úspešnom ukončení Stavebnej fakulty VŠT v Bratisla­ve v roku 1975 dlhé roky pracoval ako architekt v Stavoprojekte Pre­šov. Od roku 2012 žije a pôsobí vo svojom rodnom meste. Domé­nou v jeho tvorbe je krajinomaľ­ba, ktorú zaznamenáva na svojich umeleckých obrazoch najradšej s tematikou nášho regiónu. Svojou tvorbou vyjadruje vlastný postoj, vnímanie a cítenie sveta v jeho dosahu. Motívy pre svoju maliar­sku tvorbu nachádza vôkol seba. Dominujú inšpirácie prírodou. Vý­tvarný prejav autora charakterizuje realistické zobrazenie skutočnosti a jeho jemná štylizácia.

Svoje estetické a umelecké zámery realizuje v lazúrnej jemnosti, ale aj v pastóznej štruktúre. Je „doma“ v rôznych technikách, využíva akva­rel, olejomaľbu, maľbu temperou a akrylom. Jeho diela sa nachád­zajú v mnohých zbierkach doma i v zahraničí. Je tiež pravidelným účast-níkom okresných, krajských a celoslovenských prehliadok ne­profesionálnej výtvarnej tvorby, kde získava pravidelne každoročne popredné ocenenia v celosloven­skej súťaží „Výtvarné spektrum“ v Trenčíne. Vystavoval na mno­hých autorských aj spoločných výstavách doma a v zahraničí. Pr­vou samostatnou výstavou v Pod­duklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku sa predstavil v októbri 2012 pod názvom “Z TVORBY“. Veríme, že aj táto výstava zaujme našich návštevníkov a zároveň bude spestrením kultúrneho života v našom meste. (red)

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.