Sociálne veci a rodina

 Príspevok na starostlivosť o dieťa predpisuje zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnenou osobou pre získanie tohto príspevku je:

- jeden z rodičov dieťaťa alebo

- fyzická osoba, ktorej je dieťa zve­rené rozhodnutím súdu do starost­livosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov

- ak bolo dieťa súdom zverené jed­nému z rodičov, oprávnenou oso­bou na príspevok je rodič, ktorému bolo dieťa zverené.

Podmienkami získania nároku je:

- vykonávanie zárobkovej činnosti, štúdium dennou formou na stred­nej škole alebo na vysokej škole

- poskytovanie starostlivosti dieťa­ťu na území SR

- trvalý (prechodný) pobyt rodiča na území SR

- trvalý (prechodný) pobyt dieťaťa na území SR

Za zárobkovú činnosť sa považuje:

- činnosť, ktorá zakladá nárok na povinné dôchodkové poistenie a poberanie:

- materského, najdlhšie do 6 týžd­ňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa,

- obdobných dávok v cudzine.

Nárok nevzniká, ak sa za celý me­siac poskytuje jednému z rodičov alebo manželovi rodiča dieťaťa:

- materské po uplynutí 6 týždňov,

- rodičovský príspevok,

- príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

Výška príspevku za starostlivosť na každé dieťa do 3 rokov alebo do 6 rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Dieťa je v starostlivosti,

- ktorú zabezpečuje zariadenie, iná právnická osoba alebo fyzická oso­ba na živnosť je 280 eur/mesačne

- ktorú zabezpečuje materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR zriadená obcou alebo orgánom miestnej štát. správy v školstve je 80 eur/mesačne

iná fyzická osoba (nie na živno­sť), ktorej sa nevypláca rodičovský príspevok alebo rodič dieťaťa je 41,10 eur/mesačne

Dávka sa nevypláca sa za mesiac, v ktorom bol vyplatený rodičov­ský príspevok. Vypláca sa mesačne alebo za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, najviac však za 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Táto dáv­ka je poskytovaná úradom práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu ro­diča na základe, zmluvy, dohody, rozhodnutia alebo iného relevant­ného dokladu vydaného posky­tovateľom starostlivosti o dieťa, v ktorom sú uvedené mesačné úhrady /príspevky /za poskytovanú starostlivosť o dieťa (týmto zaniká rodičovi povinnosť mesačne pred­kladať na daňových dokladoch zaplatené úhrady poskytovateľovi starostlivosti o dieťa). Táto sociál­na dávka je opakovaná. Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynu­tím šiestich mesiacov od posledné­ho dňa v mesiaci, za ktorý príspe­vok patril.

(red)

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.