Michal Sýkora: Voľby do VÚC sú dôležité. Samosprávy ich zodpovedne pripravujú

Mestá a obce organizačne aj technicky pripravujú blížiace sa voľby do orgánov samosprávnych krajov. Pri svo­jich úlohách postupujú podľa vládneho harmonogramu a legislatívnych úloh tak, aby boli sprevádzané profesio­nalitou a bezproblémovosťou.

Starostov aj samotných obcí sa týka niekoľko úloh, ktoré za­čínajú plynúť schválením har­monogramu organizačno-tech­nického zabezpečenia volieb vládou SR a končia úlohami, ktoré je potrebné zrealizovať bezprostredne po ukončení čin­nosti okrskových volebných ko­misií. Aj mesiac pred krajskými voľbami má starosta i obec nie­koľko dôležitých úloh. Starosta obce musí najneskôr do 6. októ­bra vymenovať chýbajúcich čle­nov okrskovej volebnej komisie a do 10. októbra musí zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrs­kovej volebnej komisie. Obec je do 10. októbra povinná doručiť oznámenie o čase a mieste ko­nania volieb do každej domác­nosti a tiež uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov a zoznam kandidátov pre voľby predsedu samospráv­neho kraja spôsobom v mieste obvyklým. Obce sú tiež povinné v priebehu tohto mesiaca zaslať registračný formulár Štatistické­mu úradu Slovenskej republiky na elektronické spracovanie zápisníc okrskových volebných komisií a zabezpečiť dostupno­sť elektronického komunikač­ného spojenia okrskových vo­lebných komisií.

Predseda združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora na margo blížiacich sa krajských volieb zdôrazňuje: „Mestá a obce organizačne a technicky zabezpečujú všetky typy volieb a celoštátnych referend. Preto očakávam, že naše doterajšie skúsenosti prispejú k bezproblé­movému a dôstojnému hlasova­niu voličov.“ Predseda ZMOS zároveň konštatuje: „Osobne sa budem tešiť čo najvyššej voleb­nej účasti, nakoľko samospráv­ne kraje majú dôležité kompe­tencie či už v sociálnej sfére a zdravotníctve, ale aj v oblasti stredného školstva, kultúry, v správe ciest a v regionálnom rozvoji. Zúčastniť sa hlasovania a vybrať si svojich zástupcov je prvý krok k tomu, aby sa úspeš­ne darilo.“

Michal Kaliňák, hovorca a ta­jomník rady expertov

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.