Lektorka spomína

Pani Vaňková sa vyjadrila, že verí, že najmä mladá generácia, ktorá tieto vojnové hrôzy nezažila

Každoročne si v mesiaci októbri pripomíname Karpatsko-dukliansku operáciu, ktorá je veľmi úzko spätá s Duklou a Svidníckym okresom. Bola to jedna z najťažších a najvýznamnejších bojových akcií v dejinách druhej sveto­vej vojny. Máloktorú dedinu či mesto na Slovensku postihlo toľko vojnových hrôz, a to tak v prvej, ale najmä v druhej svetovej vojne, ako Svidnícky okres. Táto vojenská operácia si vyžiadala mnohé obete na životoch. Kar­patsko-duklianskou operáciou sa začalo oslobodzovanie našej vlasti spod fašistickej nadvlády.

Tieto historické boje pripomína Pamätník 1. čs. armádneho zbo­ru na Dukle, Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku, Vojenské múzeum vo Svidníku a rozsiahly prírodný vojenský areál na Dukle a vo Svidníku. Práve tejto téme bola venovaná beseda, ktorá sa začala prednesom básne Pozdravujem ťa Dukla z pera Anny Loziňákovej, s bývalou dlhoročnou lektorkou Vojenského múzea vo Svidníku Annou Vaňkovou, ktorá sa stretla v Podduklianskej knižnici so ži­akmi 7. ročníkov ZŠ Ul. 8. mája, kde im porozprávala o dejinách KDO, o armádnom generálovi Ludvíkovi Svobodovi, o tankovej bitke v Údolí smrti, podelila sa so svojimi spomienkami na stretnutia s priamymi účastníkmi KDO, s dojímavými príbehmi o životných osudoch mnohých vojakov, ktorí bojovali v tejto operácii, o násled­koch vojny v našom okrese či už to boli zamínované lesy, polia, lúky, cesty, ľudské obydlia alebo vypále­né a zničené dediny. Pani Vaňková sa vyjadrila, že verí, že najmä mla­dá generácia, ktorá tieto vojnové hrôzy nezažila, bude si pripomínať a mať v úcte padlých ale aj všet­kých, ktorí bojovali za našu slobo­du a všetkým prítomným popriala, aby sa už hrôzy vojen neopakovali a aby na zemi neboli už žiadne voj­nové konflikty. Beseda bola spest­rená ukážkami vojenských piesni, ktoré zaspievali Anna Vaňková a Mária Labiková. Prítomní si mohli pozrieť aj výstavu literatúry pod názvom Dukla a KDO v literatúre. Žiaci boli veľmi pozorní a živo sa zaujímali o túto problematiku. A my dúfame, že takéto podujatie ne­bolo posledným.

E.K. – N.M., Podduklianska knižnica vo Svidníku

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.