Výzva na čerpanie priamych podpôr zo štátneho rozpočtu SR refundovaných z rozpočtu EÚ

zdroj: www.meen.sk

 CPRROS, Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. Vás, ako obhospodarovateľov lesa upozorňuje na aktuálne výzvy Ministerstva pôdohospodárstva SR, na priame podpory zo štátneho rozpočtu SR refundované z rozpočtu EÚ zamerané na lesné pozemky a lesné hospodárstvo zverejnené na stránke www.mpsr.sk.

Platba v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok v zmysle § 11 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka sa poskytuje na lesný pozemok vedený v evidencii lesných pozemkov nachádzajúceho sa v 5. stupni ochrany podľa § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. a to na území európskeho významu alebo mimo územia európskeho významu. Zoznam území európskeho významu je prílohou č. 5 a zoznam území nachádzajúcich sa mimo území európskeho významu je uvedení v prílohe č. 6 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. V prípade, ak sa lesný pozemok nachádza len sčasti na území európskeho významu, platba sa poskytne len na túto výmeru časti lesného pozemku. Platba sa neposkytuje na lesný pozemok, na ktorý orgán ochrany prírody vydal výnimku na výkon činností podľa osobitného predpisu umožňujúci zásah do lesného porastu a poškodenie pôdneho krytu a vegetačného krytu. Tento lesný pozemok už ale nemôže byť zaradený do podpory do konca programového obdobia. Žiadosť môže podať žiadateľ, ktorý obhospodaruje najmenej 1 ha lesného pozemku a zaviaže sa plniť podmienku podľa § 13 ods. 1 počas doby trvania záväzku.

Platba na lesnícko–environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle § 47 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidiekazahŕňa tieto operácie: 1.platby na lesnícko–environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach,

2.platby na lesnícko–environmentálne záväzky v územiach európskeho významu.

Tieto operácie je možné vykonávať na lesných pozemkoch s lesným porastom vedeným v evidencii lesných pozemkov. Operáciu 1) možno vykonávať na chránených vtáčích územiach, uvedených v prílohe č. 19 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality vybraných druhov vtákov. Operáciu 2) možno vykonávať na územiach európskeho významu s 3. a 4. stupňom ochrany, ktoré sú prílohou č. 20 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. Ak počas trvania záväzku skončí na lesnom pozemku platnosť programu starostlivosti o les a vyhotoví sa nový program starostlivosti o les, žiadateľ je povinný požiadať o úpravu záväzku bez zmeny výmery najneskôr do 10 dní odo dňa ukončenia platnosti programu starostlivosti o les. Žiadateľ musí obhospodarovať najmenej 1 ha lesného pozemku a musí mať schválený program starostlivosti o les.

Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 55 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka možno poskytnúť podľa čl. 43 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a čl. 88 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení. Podporu na prvé zalesnenie možno poskytnúť na poľnohospodársku pôdu, ktorá je v vedená v evidencii dielov pôdnych blokov. Žiadosť o podporu na udržiavanie zalesneného pozemku podáva žiadateľ každoročne počas 5 rokov, počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia do 15. mája kalendárneho roka spolu s identifikačným listom. Žiadosť o podporu na úhradu straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti podáva žiadateľ každoročne počas 15 rokov, počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia do 15. mája kalendárneho roka spolu s identifikačným listom. Žiadateľ musí zabezpečiť, aby v jednotlivých rokoch neklesol počet lesných drevín na zalesnenom pozemku pod 80 % pôvodne vysadených lesných drevín, pričom ich druhové zloženie musí zostať zachované a zabezpečí, aby do konca záväzku bol lesný porast zabezpečený bez výrazného poškodenia, dostatočne sa prispôsobil podmienkam stanovišťa a mal viditeľný výškový prírastok.

Bližšie informácie o podmienkach priamych platieb nájdete aj na stránke www.apa.sk a v nariadení vlády č. 75/2015 ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka.

Rozdeľovník:

1.Komposesorátna spoločnosť STAVLINEC, pozemkové spoločenstvo Jurková Voľa, Duklianska 642/9, Svidník 089 01 - Milan Babjak

2.Lesné pozemkové spoločenstvo Dubová, Ľ. Štúra 489/9, Svidník 089 01 – Ing. Sergej Varchol

3.Združenie vlastníkov „p.s.“ Kečkovce, Kečkovce 73, Vyšný Orlík 090 11 – Michal Bilas

4.Pozemkové spoločenstvo lesa Beskyd Vyšný Mirošov, Vyšný Mirošov 63, Vyšný Orlík 090 11 – Ján Hoško

5. Pozemkové spoločenstvo Javorník, združenie vlastníkov urbariátu Nižný Mirošov, Nižný Mirošov 89, Vyšný Orlík 090 11 – Ing. Peter Leško

6.Pozemkové spoločenstvo Makovica, Cernina 45, Cernina 090 16 – Ján Noga

7.Pozemkové spoločenstvo Nižná Jedľová, Orechová 51, Humenné 066 01 - Milan Mňahončák, Ing.

8.Pozemkové spoločenstvo Orlík, Nižný Orlík 64, Vyšný Orlík 090 11 - Juraj Petný

9.Pozemkové spoločenstvo Stročín, Duklianska 642/10, Svidník 089 01 - Marek Kizak

10.Pozemkové spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov mesta Svidník, SNP 37/5, Svidník 089 01 - Pavel Andrejko

11.Pozemkové spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov SKALA Hrabovčík, Hrabovčík 88, Svidník 089 01 - Miroslav Jacura

12.ROHUĽA, pozemkové spoločenstvo urbárska spoločnosť obce Vyšná Jedľová, Vyšná Jedľová 1, Svidník 089 01 - Michal Jurina

13.Urbárska spoločnosť OBŠÁR pozemkové spoločenstvo Jurková Voľa, Karpatská 804/9, Svidník 089 01 - Jozef Babjak, Ing.

14.Urbárska spoločnosť POLOM, pozemkové spoločenstvo Mestisko, Gen. Svobodu 698/21, Svidník 089 01 - Slavomír Blaško

15.Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Homoľa a Sajturčanec, Nová Polianka, Nová Polianka 12, Svidník 089 01 - Ján Barvirčák

16.Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Rakovčík, Rakovčík 33, Mestisko 090 41 Stanislav Adamečko

17.Urbárska spoločnosť „ŠČOB“ pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík, Vyšný Orlík 4, Vyšný Orlík 090 11 - Ján Džupin, Mgr.

18.MAKOVICA, pozemkové spoločenstvo- združenie vlastníkov lesov a urbariátu KURIMKA, Kurimka 151, Cernina 090 16 - Ing. Radoslav Kravčišin

19.Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko, Gen. Svobodu 698/21, Svidník 089 01 - Slavomír Blaško

20.Združenie súkromných spoluvlastníkov lesa Kút – Kuchtovce, pozemkové spoločenstvo Roztoky, Nižný Mirošov 74, Vyšný Orlík 090 11 - Miron Vojtašek, JUDr.

21.Pozemkové spoločenstvo lesomajiteľov a urbárnikov Mlynárovce, Mlynárovce 96, Cernina 090 16 – Jaroslav Mazurik

22. AG-TOP SK, s.r.o., Kapišová 101, Kapišová 090 01 – Andrea Gudziková

23. AGROK spol. s.r.o., Moravecka 32, Topoľčianky 951 93 – Emil Bodor

24. FEDROSA SK s. r. o., S. Dudíka 164/2, Myjava 907 01 – Zdenko Šlang (splnomocnenec)

25. Spoločnosť súkromných vlastníkov a urbariátu pozemkové spoločenstvo Hunkovce, Hunkovce 50, Ladomirová 090 03

26.Spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa, pozemkové spoločenstvo Krajná Bystrá, Krajná Bystrá 42, Krajná Poľana 090 05

27.Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbariátu pozemkové spoločenstvo Nižný Komárnik, N. Komárnik 29, Krajná Poľana 090 05

28.Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Bodružal, 8. mája 490/1, Svidník 089 01

29.Spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa pozemkové spoločenstvo Krajná Poľana, Krajná Poľana 53, Krajná Poľana 090 05

30.Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbáru pozemkové spoločenstvo Korejovce, Korejovce 6, Krajná Poľana 090 05

31.Združenie vlastníkov lesa - pozemkové spoločenstvo Príkra, Duklianska 642/10, Svidník 089 01

32.Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Medvedie, Dlhá 560/66, Svidník 089 01

33.Pozemkové spoločenstvo, spoločnosť vlastníkov lesa Skalné – Šarbov, Šarbov 1, Medvedie 090 04

34. Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Krajná Porúbka, Nábrežná 371/1, Svidník 089 01

35.Pozemkové spoločenstvo - združenie súkromných vlastníkov lesa k.ú. Šarbov Krajná Porúbka, D. Millyho 577/46, Svidník 089 01

36. LESPRODUKT s.r.o., Hunkovce 8, Ladomirová 090 03

37.Pozemkové spoločenstvo urbárskych a súkromných lesov Kružlová, Kružlová 61, Kružlová 090 02

38.Pozemkové spoločenstvo urbárnikov Havranec, Havranec 2, Kružlová 090 02

39.ŽABIE, pozemkové spoločenstvo lesov Nižná Pisaná, Gen. Svobodu 698/21, Svidník 089 01

40.Pozemkové spoločenstvo DUBICA, urbárnikov a lesomajiteľov Dlhoňa, 8.mája 494/20, Svidník 089 01

41. JAVIRJA Pozemkové spoločenstvo lesov a urbariátu Nižná Pisaná, Nižná Pisaná 4, Kapišová 090 01

42.Pozemkové spoločenstvo lesov DÍL Ladomirová, Ladomirová 118, Ladomirová 090 03

43.Pozemkové spoločenstvo urbárskych súkromných lesov Šemetkovce, Šemetkovce 28, Ladomirová 090 03

44.Spolok BUČNÍK, pozemkové spoločenstvo Kapišová, Kutuzovová 434/4, Svidník 089 01

45. Pozemkové spoločenstvo urbariátu a lesomajiteľov Krajné Čierno, Krajné Čierno 10, Ladomirová 090 03

46. Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbariátu – PS Kaštieľ Svidnička, Svidnička 59, Kružlová 090 02

47.Združenie vlastníkov „p.s.“ Kečkovce, Kečkovce 73, Vyšný Orlík 090 11

48.DALNÍK, pozemkové spoločenstvo, Spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov 090 01 Vyšná Pisaná, Vyšná Pisaná 31, Kapišová 090 01

49. STAVLINEC, Pozemkové spoločenstvo Vápeník, Vápeník 14, Kružlová 090 02

50.Spolumajitelia súkromných lesov Volšinec, pozem. spol. Ladomirová, Ladomirová 87, Ladomirová 090 03

51.Urbárska spoločnosť ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Ladomirová, Ladomirová 208, Ladomirová 090 03

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.