Viete, aký majetok ponúka mesto na predaj a prenájom?

Mesto v súčasnej dobe disponuje množstvom priestorov na predaj a prenájom. Niektorí poslanci mestského zastupiteľstva poukazujú na to, že mesto má veľké množstvo verejných obchodných súťaží (VOS) a návrhov na predaj majetku, o ktorých sa verejnosť len veľmi ťažko dozvedá. V najhoršom prípade sa potenciálni záujemcovia o možnosti kúpy alebo prenájmu majetku nedozvedia vôbec. Podľa iných je nutná i cenová parcelizácia, aby mesto zjednotilo ceny za predaj pozemkov a rovnako tak stanovilo pravidlá, za akých podmienok a s akou zľavou z celkovej sumy môže ten ktorý pozemok predať. Mesto v súvislosti s tým pripravilo opatrenia, ako takýmto situáciám predchádzať a priblížiť záujemcom možnosť kúpy alebo prenájmu.

OBČANIA MAJÚ MÁLO INFORMÁCIÍ O TOM, ČO MESTO PONÚKA NA ODPREDAJ

K možnosti prenájmu a predaja pozemkov sa vyjadrila poslankyňa Marcela Ivančová za rokovaní mestského zastupiteľstva. Podľa nej má mesto plno VOS a návrhov na predaj majetku, o ktorých nikto nevie. „Ak si ako občan otvorím webovú stránku mesta, nie je pre mňa asi najpodstatnejšie to, že je tam reklama na akciu, ktorá už dávno prebehla. Malo by tam na mňa vyskočiť dialógové okno s tým, čo mesto ponúka na odpredaj. Keď máme naozaj vážny záujem predať tieto veci, v každej jednej kontrole uznesení opakujeme to isté a prepisujeme stále ten istý materiál, mali by sme pre ten predaj niečo urobiť,“ dodala Ivančová. Jednou z alternatív je podľa nej urobiť osobitnú ponukovú tabuľu v meste, na ktorú vypísať všetky budovy, všetky pozemky, všetky hnuteľnosti a aj nehnuteľnosti, ktoré sú v meste na predaj a takto občanov oboznámiť s tým, čo má mesto na predaj a podobne aj na prenájom. „Sama som sa stretla s tým, že občania, ktorí chcú podnikať a ktorí hľadajú miesto na prenájom, idú najprv do komerčných nájmov, ktoré sú x-krát väčšie ako tie mestské, aj napriek tomu, že možno nemajú takú dobrú polohu, pretože nevedia, že nejaký priestor na prenájom je,“ uzavrela.

MESTO HĽADÁ SPÔSOBY, AKO MOŽNOSTI PREDAJA A PRENÁJMU POZEMKU OBČANOM VIAC PRIBLÍŽIŤ

Podnetom poslankyne Ivančovej sa mesto zaoberalo a na ich základe bola doterajšia forma zverejňovania na Elektronickej tabuli na webovej stránke mesta zjednodušená, a to sumárnym zoznamom majetku na odpredaj. „Takýto zoznam majetku mesta schválený MsZ na odpredaj spôsobom obchodnej verejnej súťaže budeme aktualizovať po každom zastupiteľstve,“ uviedla PR manažérka mesta Kristína Tchirová. „Rovnako sme pripravili aj sumár majetku na prenájom, ktorý rovnako občania nájdu v odkaze Elektronická tabuľa. Osvedčilo sa nám, že záujemcovia radi konzultujú možnosti kúpy alebo prenájmu telefonicky či osobne, a preto vychádzame v ústrety aj takémuto šíreniu informácii,“ dodala.

Pre porovnanie obdobia 2011 - 2017 je stav majetku v pozitívnych číslach. Stav dlhodobého majetku k 31. 12. 2010 bez príspevkových a rozpočtových organizácií je 23 893 866 eur a stav majetku k 30. 9. 2017 je 35 440 483 eur. Tieto pozitívne čísla hovoria o dobrom hospodárení a zhodnocovaní majetku mesta.

NUTNOSŤ CENOVEJ PARCELIZÁCIE POZEMKOV

Poslanec Cyril Dudáš sa v súvislosti s témou vyjadril k potrebe parcelizácie pozemkov. Nie je podľa neho prípustné predávať jednému záujemcovi pozemok za jedno euro a druhému za 5 eur za m2. „Hovorím takisto ako povedal aj pán Pilip - urobme cenovú parcelizáciu/mapu a z tejto sumy môžeme ísť dole maximálne 50 % z titulu dlhodobého užívania pozemkov, resp. existujúcich inžinierskych sietí pod pozemkom. Ten majetok nie je náš. Je to majetok mesta, občanov mesta Svidník. A predsa, my nemôžeme tak svojvoľne rozhodovať o tom, či to bude za jedno euro, alebo za 5 eur,“ dodal poslanec Dudáš. Sám poslanec na základe svojich slov mnohokrát v minulosti znížil cenu, práve na základe objektivity.

Mesto Svidník sa pri odpredaji majetku riadi výlučne Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Majetok je možné predať spôsobom verejnej obchodnej súťaže, priamym predajom alebo verejnou dražbou. Výnimka je odpredaj na základe osobitného zreteľa, ktorý schvaľuje väčšinou MsZ 3/5. „Mestské zastupiteľstvo posudzuje osobitný zreteľ na základe žiadosti záujemcu a rovnako sa posudzuje jeho záujem o zníženie ceny v porovnaní s obvyklou cenou. Žiadatelia uvádzajú dôvody ako napr. dlhodobé obhospodarovanie predmetného pozemku, alebo záujem o bezprostredne susediaci pozemok,“ uviedla Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník. Mesto Svidník disponuje mapou pozemkov na prenájom, cena pozemkov na predaj sa posudzuje individuálne, avšak mapu s orientačnou cenou pozemkov podľa umiestnenia jednotlivých parciel mesto nemá.

(red)

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.