ZMENA ZÁKONA - Národná rada SR znižuje počet poslancov v obciach a mestách

Teraz tvorí svidnícky parlment 15 poslancov. V novom volebnom období by ich malo byť najmenej 11, no najviac 13.

Zákon o obecnom zriadení zo 6. septembra 1990 sa v budúcom roku v niektorých častiach zmení. S účinnosťou od 1. marca 2018 sa tak zmenia napríklad podmienky pre stanovenie počtu poslancov v obciach a mestách, zákon rovnako tak nepatrne mení ich práva a povinnosti. Pri voľbách do orgánov samosprávy v roku 2018 sa tak zmení počet poslancov. Vo Svidníku zákon doteraz napríklad umožňoval podľa počtu obyvateľov stanoviť pre mesto počet 13 až 19 poslancov. Po novom to však bude najviac 11 až 13 poslancov. Zákon obsahuje množstvo drobných zmien v oblasti členenia a združovania obcí, označovaní budov a verejných priestranstiev, ale napríklad i vo výpočte platu hlavného kontrolóra.

MNOŽSTVO DROBNÝCH ZMIEN

Slovenská národná rada sa uzniesla na novom zákone o obecnom zriadení, ktorý pozmeňuje doterajšie fungovanie miest a obcí. Zákon nepatrne pozmeňuje spôsob označovania ulíc a verejných priestranstiev, upravuje podmienky a pravidlá občanov pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Zákon takisto upravuje určovanie pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky jednotlivých služieb. Tieto boli doteraz v kompetencii samosprávy. Zákon rovnako tak nariaďuje zverejňovanie uznesení na webových stránkach miest a obcí.

POČET POSLANCOV SA ZNÍŽI

Pozmeňujúci zákon v druhej časti mení i pravidlá pre počet poslancov na celé volebné obdobie podľa počtu obyvateľov. V praxi to znamená, že počet poslancov v jednotlivých obciach a mestách sa zníži. Mesto Svidník malo podľa údajov z 31. 12. 2016 celkom 11 206 obyvateľov. To znamená, že podľa starého znenia zákon umožňoval mestskému zastupiteľstvu pred voľbami ustanoviť počet 13 až 19 poslancov na celé volebné obdobie. Nová zmena zákona však dovoľuje podľa stanoveného počtu obyvateľov mestu zvoliť na ďalšie obdobie najviac 13 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo určí pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie podľa počtu obyvateľov obce takto:

a) do 100 obyvateľov obce 3 poslancov,

b) od 101 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,

c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,

d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,

e) od 3 001 do 10 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,

f) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,

g) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 13 až 17 poslancov,

h) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 17 až 21 poslancov,

i) nad 100 000 obyvateľov obce 21 až 25 poslancov.

Nepatrne sa menia i povinnosti a oprávnenia poslancov. Zákon ďalej upravuje i podmienky pre vyhlásenie referenda na odvolanie primátora. Na vyhlásenie referenda po novom stačí iba petícia, ktorú svojím podpisom potvrdí aspoň 30 % oprávnených voličov v meste. Rovnako tak sú nepatrné zmeny i v podmienkach pre výpočet platu hlavného kontrolóra. Zmeny prebehli napríklad i v oblasti vyhlasovania referenda. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje

a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo dátum doručenia petície,

b) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,

c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,

d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

Všetky tieto úpravy nadobudnú účinnosť od 1. marca 2018. Počet poslancov podľa zákona účinného od 1. marca 2018 sa použije prvýkrát vo všeobecných voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.

(red)

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.