Ako nakladať s kuchynským odpadom

Likvidácia odpadu je jedna z problematík, ktorá v súčasnosti vystupuje do popredia. V rámci likvidovania a separovania odpadu súvisí aj povinnosť adekvátne nakladať s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

Za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa teda považujú nespracované zostatky surovín, zostatky potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri spracovaní a výrobe pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania, v školách, ale aj z kuchýň domácností.

Povinnosť prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania je separovať kuchynský odpad z komunálneho odpadu, čo im ukladá zákon č. 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, kde fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania je daná zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom.

Podľa uvedeného zákona je povinnosťou prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s týmto odpadom, ktorá musí spĺňať podmienky podľa veterinárnych a hygienických predpisov.

Kuchynský odpad sa podľa čl. 11 nariadenia č. 1069/2009 zakazuje použiť na kŕmenie hospodárskych zvierat, s výnimkou kožušinových zvierat, kde na kŕmenie je potrebné povolenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch a na chovných staniciach.

V praxi to znamená, že prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia uzavrie zmluvu so subjektom, ktorý má povolenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na odber a použitie kuchynského odpadu na osobitné kŕmne účely na kŕmenie kožušinových zvierat, v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Kuchynský odpad je možné spracovať aj v schválených závodoch a zariadeniach (komposteroch) v zmysle požiadaviek určených nariadením (EÚ) č. 142/2011. RÚVZ Svidník

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.