O nevidiacich a slabozrakých v našom regióne je vzorne postarané

 Napadlo vám niekedy, ako riešia bežné spoločenské požiadavky a úlohy v živote nevidiaci? Pre nás mnohokrát bežné veci, ktoré vykonávame automaticky a ani nad nimi nepremýšľame, môžu byť pre nevidiaceho často neprekonateľnou prekážkou. Našťastie, na Slovensku existujú organizácie, ktoré sa touto problematikou zaoberajú a zrakovo postihnutým občanom dokážu pomôcť, dokonca im zabezpečiť i podmienky pre bezproblémový spoločenský život. I ľudia so zrakovým postihnutím majú tak možnosť zúčastniť sa stretnutí, kultúrnych podujatí a zapájať sa do bežného spoločenského života.

A aké sú podmienky pre nevidiacich v našom regióne? „Mestá Stropkov a Svidník vychádzajú občanom so zrakovým obmedzením maximálne v ústrety. Či už sa to týka značenia v meste, alebo aj takých maličkostí, ako je napríklad nedostatočné označenie stĺpov na mostoch. V súčasnosti sú kontrastne označené,“ dodáva Žofia Teplická, vedúca krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Poslaním tejto celoslovenskej organizácie je po-skytovanie sociálnych služieb a obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím. V každom krajskom meste je zriadené krajské stredisko, ktoré poskytuje široké spektrum sociálnych služieb klientom v danom kraji. V Prešovskom kraji sídli stredisko na Kollárovej 11 v Prešove. Aby však klienti nemuseli zakaždým cestovať až do Prešova, členovia organizácie pravidelne chodievajú na poradenské dni aj do ďalších okresných miest. Poradenstvo vo Svidníku za-bezpečuje sociálna poradkyňa Mgr. Andrea Pavlovská. Každú tretiu stredu v mesiaci sa stre-táva s klientmi zo Svidníka a Stropkova v priestoroch Mestského úradu Svidník na ulici So-vietskych hrdinov 200. Ľuďom so zrakovým postihnutím aj ich okoliu poskytuje Únia nevidia-cich a slabozrakých Slovenska sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu. „Klienti nás naj-častejšie navštívia po vyšetrení u očného lekára, ktorý im povie, že okuliare im už nedokážu pomôcť. Títo ľudia majú zrak poškodený natoľko, že ani s tými najlepšími okuliarami už ne-budú vidieť ako zdravý človek - buď majú príliš silné dioptrie, škvrny na sietnici, zúžené zorné pole alebo iné problémy. Lekári odporučia pacientom, aby nás navštívili a poradili sa s nami pri výbere optickej lupy alebo inej pomôcky. Tu však naša práca nekončí, klientom sa najskôr snažíme poriadne vysvetliť ich diagnózu, snažíme sa spoločne prísť na to, "ako" vidia a čo s tým vieme urobiť. Radíme im, aké kompenzačné pomôcky by im mohli pomôcť opäť plno-hodnotne vykonávať činnosti, na ktoré sú zvyknutí a ktoré im po strate zraku chýbajú. Skú-šame s nimi rôzne pomôcky, pomáhame im pripraviť žiadosť na poskytnutie príspevku na ich zakúpenie, komunikujeme s úradmi, s dodávateľmi a po získaní pomôcky ich učíme s nimi efektívne pracovať,“ dodáva Žofia Teplická.

BOHATÉ KULTÚRNE I SPOLOČENSKÉ VYŽITIE JE ŠTANDARDOM

Okrem toho radia klientom aj s ďalšími legislatívnymi otázkami, ako napríklad s vybavením preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo vybavenie rôznych zliav alebo prí-spevkov. Okrem poskytovania sociálnych služieb ľuďom so zrakovým postihnutím je poslaním ÚNSS aj združovanie a vytváranie podmienok na vzájomne prospešné aktivity. Vo Svidníku funguje aj jedna z najaktívnejších základných organizácií, ktorú vedie pani Nadežda Muš-číková. Úlohou základných organizácií ÚNSS je spájať ľudí so zrakovým postihnutím v danom okrese, pripravovať pre nich stretnutia, vytvárať priestor na spoznávanie seba, svojej diagnó-zy a vzájomnej výmeny skúseností a dobrej praxe. Základná organizácia ÚNSS Svidník má v súčasnosti 74 členov, stretávajú sa každú stredu v priestoroch Mestského úradu Svidník. Zá-kladná organizácia Svidník organizuje každý rok rôzne podujatia a projekty, kde dáva príležitosť nielen na vzájomné stretávanie sa, spoznávanie, aktívne prežívanie voľného času, ale aj vlastnú sebarealizáciu. Sú to napr. pobyty, exkurzie, zájazdy, napr. do Poľska, do Starej Ľubovne, umelecké workshopy a podobne. ÚNSS celoslovensky každý rok realizuje množstvo podujatí, súťaží, kurzov či pobytov. Z pravidelných môžeme spomenúť napr. fotografickú súťaž Cesta svetla, súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma Braillovská olympiáda, Umeleckú prehliadku v speve a hre na hudobný nástroj, celonárodnú prehliadku nevidiacich a slabozra-kých recitátorov a literárnych tvorcov Dni Mateja Hrebendu, osvetovú dopravno-preventívnu akciu Deň bielej palice. Okrem toho ÚNSS realizuje rôzne regionálne a celoslovenské projek-ty, napr. v júli 2017 sa konal pobyt na vyrovnanie sa s postihnutím pre klientov z Prešovského kraja, v roku 2016 Únia organizovala sériu seminárov o dotykových mobilných telefónoch. „Zapájame sa aj do medzinárodných projektov, v rámci ktorých sa realizujú rôzne školenia, semináre, pobyty a podobne,“ uzatvára rozprávanie o starostlivosti o nevidiacich a slabozrakých v našom regióne.

(red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.