Zimná údržba je o povinnostiach aj trpezlivosti

Mestá a obce sa pripravujú na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Spravidla to upravujú v príslušnom všeobecne záväznom nariadení, ktoré sa týka zabezpečovania čistoty a poriadku. Samosprávy zároveň na celé zimné obdobie zriaďujú tzv. dispečing zimnej údržby ciest, aby bola zabezpečená plynulosť dopravy.

Príslušné všeobecne záväzné nariadenie má svoju oporu tak v zákone o obecnom zriadení, ako aj v zákone o premávke na pozemných komunikáciách. Upravuje pojmy ako verejné priestranstvo, čistenie komunikácií, zjazdnosť a schodnosť komunikácií, ale aj používanie posypových materiálov, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu zo zasnežených plôch. Z príslušného všeobecne záväzného nariadenia vyplývajú povinnosti, ktoré sa týkajú vlastníkov i majiteľov nehnuteľností a k nim patriacich chodníkov, ktoré je potrebné k určenému času vyčistiť od snehu a ľadu. Tento „obecný zákon“ spravidla vymedzuje aj Operačný plán zimnej služby na príslušnú zimnú sezónu a tiež upravuje priority zimného servisu. Napríklad tak, že zimná údržba sa prednostne sústreďuje na zabezpečenie zjazdnosti križovatiek, výpadových ciest, ulíc, schodnosť chodníkov, priechodov pre chodcov a uvoľňovanie kanalizačných vpustí.

Vlastník, nájomca, užívateľ alebo správca je povinný v zimnom období zbavovať chodníky snehu a poľadovice aj viackrát za deň, pričom sneh sa zhŕňa na okraj komunikácie do hromád. Na okraji komunikácie je potrebné uvoľniť a očistiť vpusty kanalizácie, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. Pri tvorení poľadovice je potrebné chodníky posypať vhodným posypovým materiálom. Pri odstraňovaní a hromadení snehu je potrebné dbať na to, aby boli uvoľnené priechody pre chodcov, vjazdy a vstupy do budov, plochy potrebné na nakladanie a vykladanie tovaru, odvoz komunálneho odpadu a podobne.

Samosprávy v príslušnom všeobecne záväznom nariadení určujú aj čas, do ktorého je potrebné očistiť chodníky od snehu alebo poľadovice, ktorá sa môže vytvoriť v nočných hodinách.

Združenie miest a obcí Slovenska pred dvomi rokmi zrealizovalo prieskum, z ktorého vyplýva, že 78,6 % miest a obcí zabezpečuje zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev vo vlastnej réžii, 11,8 % samospráv zabezpečuje mestskou firmou, 6,6 % zmluvným partnerom na základe verejného obstarávania a zvyšné samosprávy inou formou podľa vlastného uváženia.

V zimnom období je potrebné nielen rešpektovať práva a povinnosti vyplývajúce zo zabezpečovania zimnej údržby, ale zároveň je potrebné akceptovať fakt, že nie všetky mechanizmy dokážu byť v rovnakom čase na všetkých zasnežených miestach naraz. Okrem toho treba poznať aj ďalšie detaily z hľadiska čistenia verejných priestranstiev, nakoľko niektoré samosprávy zakazujú používanie napríklad chemickej soli na cestách a chodníkoch v súvislosti s ochranou životného prostredia.

Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.