Svetový deň boja proti AIDS 2017: Všetci sa počítajú

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty problematiky AIDS vo svete.

Tento rok pod heslom "Všetci sa počítajú" , WHO bude podporovať prístup k bezpečným, účinným, kvalitným a cenovo dostupným liekom vrátane liekov, diagnostiky a iných zdravotníckych komodít, ako aj zdravotníckym službám pre všetkých ľudí v núdzi, a zároveň zabezpečí ich ochranu proti finančným rizikám.

Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje potrebu všetkých 36,7 miliónov ľudí žijúcich s HIV a tých, ktorí sú zraniteľní a postihnutí epidémiou, aby dosiahli cieľ univerzálneho zdravotného poistenia.

Symbolom svetového dňa proti AIDS je červená stužka.

AIDS sa na svete objavilo v roku 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v roku 1985. V súčasnosti je najviac HIV pozitívnych v Afrike, juhovýchodnej a východnej Ázii a v Latinskej Amerike.

Slovenská republika v ostatných rokoch naďalej patrí k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie. Od 1.1.2017 do 31.10.2017 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 58 nových prípadov HIV infekcie u občanov Slovenskej republiky (53 prípadov u mužov, 5 prípadov u žien). V tomto období bolo diagnostikovaných 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a jedno úmrtie pacienta s HIV infekciou v štádiu AIDS. U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 1.1. do 31.10.2017 hlásených 5 nových prípadov HIV infekcie a 1 prípad AIDS. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 30 prípadoch homosexuálnym stykom, v 10 prípadoch heterosexuálnym stykom a v 18 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu nákazy stanovený. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31.10.2017 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 961 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 814 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 717 vyskytlo u mužov a 97 u žien. U 104 osôb (91 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 64 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 49 v štádiu AIDS). Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 63,8% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,1% infekcií, 2,0% injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 11,0% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Kde nájsť viac informácií?

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku funguje linka pomoci AIDS na t. č. 054/7880031.

Ďalšie informácie je možné nájsť na webovej stránke Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS www.hiv-aids.sk, príp. Linka dôvery HIV/AIDS: 02/59 36 91 74. RÚVZ Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.