Poslanci úradníkom decembrové výplaty neschválili, primátor ich však vyplatil

Poslanci sa stretli pred Vianocami. Peniaze na mzdy pre úradníkov však neuvoľnili, tvrdia, že primátor zle hospodári.

Trenice a boj primátora s poslaneckým zborom je na každom stretnutí Mestského zastupiteľstva. Zmena rozpočtu na minulý rok 2017 stále nie je urobená. A tak úradníci nemajú schválené peniaze na svoje výplaty. Primátor však po zastupiteľstve dal pokyn, aby ľudia pred sviatkami svoje peniaze dostali.

„Navrhujeme 6. zmenu rozpočtu mesta za účelom zabezpečenia financovania chodu mest-ského úradu. Sú tam dve položky. Navý­šenie výdavkov v položke kame­rový systém o 3000 eur na základe schváleného projektu a je spojený s výškou príplatkov na náklady na nočné zmeny, sviatky atď. Ďalšou položkou je správa obce, navýše­nie o 60 000 eur,“ uviedol vedúci finančného odboru Nikolaj Vlči­nov.

Poslanci dostali list z odborov, ktoré sú pri mestskom úrade a za­stupujú zamestnancov mest-ského úradu. „Stále som sa snažil veci riešiť ľudsky a budem to tak ro­biť aj naďalej a pre mňa bol za­mestnanec stále na prvom mieste. A stále bude, pokiaľ budem vo funkcii. Ak chcem robiť akúkoľ­vek zmenu, najprv musím navý­šiť finančné prostriedky. Lebo so zamestnancami sa musím podľa zákona vysporiadať odstupným a odchodným, podľa toho, na čo majú nárok. Tvrdím a stále budem tvrdiť, že stav pracovníkov na mestskom úrade je optimálny na kompetencie, ktoré mesto má. A ak sa bude znižovať tento stav, tak bude poddimenzovaný. Zatriede­nie pracovníkov do jednotlivých kategórií kontroloval hlavný kont­rolór,” povedal Holodňák.

HOLODŇÁK: NA MESTSKOM ÚRADE MÁME ODBORNÍKOV

Vlčinov potvrdil, že v roku 2016 bolo na úrade menej zamestnan­cov. „V roku 2016 som vy-konal kontrolu zatriedenia jednotlivých pracovníkov do tarifných tried a platových stupníc. Z kontroly som urobil návrh správy, ktorý som predložil pánovi primátorovi na prejednanie a požiadal som ho o vyjadrenie. Vyjadrenie k správe som však doteraz nedostal, aj keď chcem poukázať na to, že som tam nenašiel žiadne pochybenia pri zatriedení do jednotlivých tried a stupňov, jediné, čo som vytkol, bol príplatok za riadenie pracovníkovi, ktorý nebol vo funkcii vedúceho úradu,“ povedal hlavný kontrolór Ivan Sagan.

Na mestskom úrade je gro zamest­nancov, ktorí majú 50 rokov a viac a sú to stredoškolské účtovníčky, ktoré majú hrubé mzdy 800 eur. „Týmto ľuďom siahať na osobné hodnotenie by bolo, si myslím, veľmi - veľmi problematické. A na druhej strane, máme na mestskom úrade odborníkov, ktorých keď ne­zaplatíme, nám pôjdu niekde inde a mám na mysli pána Čepana, člo­veka, ktorého si myslím, že v okre­se Svidník, čo sa týka projektov, lepšieho nenájdeme. Projektoví zamestnanci, ťažká téma. Ich počet sa v priebehu roka mení a myslím si, že je dobré, keď v ťažkej chvíli treba podať ľuďom pomocnú ruku, lebo to je naša povinnosť, ale gro pracovníkov nám pracovalo a pra­cuje vonku. Ja mám dokonca ná­vrh, aby sme tie osobné príplatky dali do kolektívnej zmluvy, možno s tým aj niekedy v budúcnosti prí­dem. Primátor chce, aby ten stav, ktorý je v takej výške, aby bol, aby mali také isté mzdy, ako majú, a aby sa postupne mzdy zvyšovali ako všade. A poslanecký zbor má názor, že tie mzdy by mali byť niž­šie, alebo mal by byť menší počet ľudí. Ak chcem znížiť počet ľudí, otázka znie, ak mám toho roku 100 000 eur, tak mi musíte schváliť 130 000 eru, aby som sa mohol vyspo­riadať s ľuďmi, s ktorými chcem alebo s ktorými sa viem dohodn­úť, že mi odídu do dôchodku, aby mohli dostať odchodné alebo od­stupné, lebo inak to urobiť neviem. Alebo, potom tvrdíte, že malo by ísť dole osobné hodnotenie,“ skon­štatoval primátor.

Poslanci však zmenu nepodpo­rili, napriek tomu úradníci svoje platy dostali. „Vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena nebola po­slancami mestského zastupiteľstva odobrená, ale nevyplatenie miezd za mesiac november by bolo poru­šenie trestného zákona, boli výpla­ty zamestnancov mestského úradu uhradené. Zamestnanci mestského úradu majú platné pracovné zmlu­vy s mestom Svidník a mesto je povinné plniť si svoje pracovno­-právne vzťahy, takto to vyžaduje zákon,“ uviedla Kristína Tchirová, hovorkyňa mesta Svidník.

(ver)

 

Znenie listu, ktorý dostali poslanci z odborov za úradníkov:

 

Vážené poslankyne, Vážení poslanci, Vážený pán primátor.

 

Počas posledných dlhých mesiacov až rokov sa vo svidníckej verejnosti veľmi často hovorí o chode mestského úradu. My, zamestnanci mestského úradu, máme počas tohto obdobia pocit, ako keby sa nehovorilo o ľuďoch, ale o inventári medzi múrmi. Preto by sme Vám radi, poslanci, prezentovali pohľad na túto situáciu. Týmito vetami sa nechceme sťažovať, alebo nariekať, ale naopak, vedome ovplyvniť Váš názor a rozhodnutie pri predkladaní šiestej zme-ny rozpočtu v položke 13,1 správa mestského úradu. My, zamestnanci mestského úradu, sme obyvatelia mesta Svidníka a blízkeho okolia, ktorí chodia do práce, plnia si pracovné povinnosti, platia účty, plnia záväzky voči svojim rodinám a rovnako ako nikto iný nežijeme zo vzduchu, ale z peňazí. Myslíme si, že zamestnanci nie sú zodpovední za konflikty, či roz-dielne názory na vedenie samosprávy. Žiadame aj vedenie mesta o konštruktívne a vecné riešenie situácie. Veríme, že iný pohľad na vedenie samosprávy nebude dôvodom, aby sa zamestnanci ocitli v platovej tiesni, báli sa o penalizácie za vlastné záväzky, požičiavali si peniaze, či nebodaj sa zadlžovali. V situácii, že prostriedky náš investor má, nie je v nútenej správe a zamestnanci si plnia svoje pracovné úlohy, je smutné vedieť, že v čase Vianoc rodiny zamestnancov žijú vo finančnej neistote. Boli by sme radi, keby ste vedeli, že väčšina zamestnancov je závislá na každom jednom mesačnom príjme a nevyplatenie mzdy môže spôsobiť ťažkosti celým rodinám. Zamyslite sa, zvážte svoje rozhodnutie a vžite sa do našej situácie. Aj my, Svidníčania, sme zamestnancami mesta. Žiadame Vás, páni poslanci a pán primátor, myslite na svojich voličov.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.