Čo povedali poslanci o finančných problémoch na mestskom úrade?

MARCELA IVANČOVÁ

Môže sa mzda referenta vyrovnaaj mzde vedceho odboru?

„V marci som si vyžiadala mzdo­vú inventúru mestského úradu. To znamená, že obsahuje zoznam všetkých zamestnancov, ich tarifné platy, príplatky osobné a zaradenie, dĺžku praxe, zaradenie do plato­vej triedy, čiže všetky položky, aby mohla byť vypočítaná reálna mzda. Každá organizácia takúto mzdovú inventúru pravidelne robí a má. Keď si tieto údaje doplním do organizačnej štruktúry mestské­ho úradu, tak nájdeme prvý sporný bod, že miesto referentské sa pla­tovo vyrovná vedúcemu odboru. Správne? Neviem. Môže sa mzda referenta vyrovnať aj mzde vedúce­ho odboru? Zo mzdovej inventúry vyplýva, že k 1. 3.2017 bolo 10 823 eur vyplácaných mesačne na osob­ný príplatok. Čiže pri počte 41,5 zamestnanca mi to vychádza niečo vyše 250 eur mesačne ako osobný príplatok k základnému tarifnému platu. Bolo to približne v škále, myslím, že od nula do nejakých takmer 800 eur osobného príplatku, čo bolo dokonca viac ako je tarifná mzda. Ročne je to cca 120 000 eur a pán kolega vravel, že keby sme to znížili na polovicu, tak ušetríme možno 63 000 eur, to je výška celé­ho jedného platu pre celý mestský úrad,“ argumentovala Ivančová.

PAVEL OLEJÁR

OLEJÁR PRIMÁTOROVI: Ja sa bojím povedať alebo myslieť si, že tomu nerozumieš

„Minulý rok sme schválili na chod mestského úradu 720 000 eur. Reálne čerpanie bolo 750. Tohto roku sme schválili 770 000, v terajšej piatej zmene sme navý­šili na 805 000. Ty nás nemôžeš postaviť do tej úlohy, že my sme nedali, nechceme dať, nechceme rozprávať. Práve naopak, my kla­dieme otázky celý rok, dva roky, asi aj tri roky, nedostávame na nich žiadne odpovede. Bolo načrt­nuté, že si mal niekoľko možností ako šetriť. Uvažovať, či význam a prínos projektov vyváži tú stratu, ktorú mestskému úradu a rozpočtu vyrobíš. Druhá vec, jednoduchým výpočtom poukázanie na osob­né príplatky. Ty hovoríš, že to je niekde v zmluve, proste zavádzaš verejnosť. Ja sa bojím povedať alebo myslieť si, že tomu nero­zumieš. Osobné hodnotenie, tam bolo jednoduché riešenie, keby si to skrátil na polovicu, máte na mestskom úrade na ďalší plat.

VLADO ŽAK

Úradníkom patrí za prácu mzda

„Pekne to pomenoval pán poslanec Kaliňák, že je tu niekoľko oblastí, v ktorých sa dajú hľadať úspory prostriedkov. Tá šiesta zmena je o tom, či vyplatiť, schváliť zamest­nancom mzdy, ale-bo neschváliť. Všetci zamestnanci majú platné pracovné zmluvy, v novembri predpokladám, že svoju prácu vy­konali tak, ako ju mali vykonať, a tým pádom im patrí za to aj mzda a nevyplatenie mzdy za vykonanú prácu je dokonca trestný čin, ak sa nemýlim. Nedovolím si nezahlaso­vať za to, aby zamestnanci, ktorí majú platnú pracovnú zmluvu, aby svoju výplatu nedostali.“

PETER BREZNOŠČÁK

Mám pocit, akoby sa poslanci a primtor navzjom nechpali

„To, čo povedali kolegovia o úsporných opatreniach, musím s tým len súhlasiť. Ja ťa (primá­-tora) chcem povzbudiť alebo vyzvať, aby si prišiel s návrhmi nejakých riešení, aby sa našlo vý­chodisko z tejto zlej situácie, lebo ty stále opakuješ svoje a mám po­cit, že proste ako keby my poslan­ci a ty sme sa absolútne nechápa­li. A tak ťa žiadam, aby si prišiel s konkrétnymi návrhmi riešení a aby si sa nepousmial nad tým, že ako pán kolega Kaliňák argumen­toval. Mali by sme sa zosúladiť a pracovať s rovnakými číslami a pokúsiť sa nájsť východisko z te­jto situácie, aby zamestnanci ne­museli čakať ešte dlhé obdobie, kým budú spokojní, ale aby sa to riešenie našlo oveľa skôr.“

VLADIMÍR KALIŇÁK

Viac ako 50 zamestnancov je zamestnaných cez projekty

„V tom mzdovom balíku vidím tri diery. Prvou sú projektoví zamest­nanci. Tým nechcem povedať, že mesto by malo prijímať ľudí na projekty, naopak, myslím si, že tí chlapi, ktorí počas leta čistili Svidníčanku, boli opodstatnení. Opodstatnené sú aj projekty chrá­nených dielní, ale ak sa pozrieme na výplatnú listinu z októbra, tak na výplatnej listine z októbra sme mali 122 zamestnancov. Z toho interní zamestnanci tvoria počet 43,5, opatrovateľky, ak sa nemý­lim 21,5, ďalej 5 zamestnancov je mestskej polície a ostatní sú na projekty. To činí viac ako 50 za­mestnancov na projekty. Skúsme sa zamyslieť, či skutočne všetci títo ľudia boli účelne na týchto projektoch. Hovorím to preto, lebo mesačne doplatok k príjmu z úradu práce tvorí na týchto zamestnan­coch 6500 eur. Ak to vynásobíme dvanástimi, je to spolu 78 000 eur. To je jeden balík, v ktorom by sme sa mohli pohybovať.

Druhú dieru vidím v zaraďovaní zamestnancov do platových tried. Niektorí zamestnanci, kto-rí boli prijatí v tom ostatnom období na mestský úrad, sú zaradení do pla­tových tried ako vysokoškoláci, lebo tú kvalifikáciu majú, avšak sa pýtam, či ich náplň práce zodpove­dá aj vysokoškolskému vzdelaniu, či nevykonávajú činnosť stredo­školákov, lebo na mestskom úrade by sme mohli mať zamestnaného aj docenta, ale ak robí stredoškol­skú náplň práce, tak nemôže byť platený ako docent. Nejaká tisícka by sa našla aj tu.

Tretiu dieru vidím v organizácii, manažovaní a hodnotení zamest­nancov mestského úradu. V roku 2013 robil Ing. Vereš personálny a organizačný audit a v svojom audite vytkol určité duplicity v činnostiach a procesoch na mest­skom úrade a odporučil 8 opatrení, ako ten mestský úrad zefektívniť. Dodnes nebolo prijaté ani jedno z týchto opatrení. A do hodnotenia zamestnancov patrí aj kategória, ktorú spomenula pani Ivančová, a to sú osobné príplatky, alebo osob­né hodnotenia. Ak sa pozriem na platovú inventúru k 1. 12. 2013, tak tarifné platy tvoria 29 000 a osobné príplatky 10,4 tis., čo v porovnaní s tarifami tvorí viac ako tretinu. To znamená, že osobné príplatky sa pohybujú na úrovni 33% a viac. To znamená, že niekto sa pohybuje až niekde okolo 100% osobného príplatku a niekto je niekde možno okolo 10 - 15%. To môže byť za­ujímavá informácia aj pre zamest­nancov. Sám riadim školu a moji pedagogickí a odborní zamestnan­ci od apríla majú nulu. Majú nulu, pretože tiež som musel prijať neja­ké opatrenia, pretože som mohol tiež tie peniaze rozdať a potom naťahovať v decembri ruku, alebo som mohol urobiť opatrenia.

JÁN VOOK

Nebolo žiadne rokovanie ohľadom zamestnancov

„Za tri roky, čo zastávam man­dát poslanca, som tu 34.-krát. Za tie tri roky si nezvolal ani jedno rokovanie ohľadom zamestnan­cov, aby sme si sadli a rokovali. Zvolal si ho asi pred dvoma týžd­ňami, kde prišli poslanci a ty si neprišiel. Išiel si na výlet do Bar­dejova. Ale my, poslanci, kon­krétne pán Olejár rozposlal mail každému poslancovi a poslanky­ni a za 6 dní sme sa stretli dva­krát. Rokovali sme o rozpočte, o správe obce a poviem ti, že nie sú jednotné hlasy každého poslanca, nikto nikoho nepresviedčal, veď si to videl na vystúpení, že sú rôzne názory, ale dokázali sme sa stretnúť.“

JOZEF POPERNÍK

V lete sa dalo ušetriť

„Za chod mesta je zodpovedný primátor a to vo všetkom, v tom dobrom, čo robí, ale aj v tom, čo sa ukazuje ako negatívne, či sú to osobné príplatky, ich výška alebo zatrieďovanie. Bolo tu spomenuté letné obdobie, kde sa dalo ušetriť. V niektorých organizáciách je to tak, že sa pracovná doba operatív­ne prispôsobuje tým horúčavám. My sme sa na začiatku leta dozve­deli, že je zmenená pracovná doba a celé leto sa pracovalo do 14:00 hod, či vonku boli horúčavy, ale­bo neboli. Keď minulého roku pán kontrolór upozorňoval počas roka, že v tej položke sú prekračované maximá pre mzdy, že nebude dosť peňazí na konci roka, všelijako sa to zahrabalo do autu a zľahčovalo sa to.“

JÁN HIRČKO

Pracovníci nemôžu byť nástrojom akýchkoľvek bojov

„S veľmi veľa informáciami, ktoré povedali kolegovia predo mnou, súhlasím. Osobne si myslím, že na správu obce ide viac peňazí ako v minulosti. Po informáciách, ktoré sme dostali, som presvedčený, že s výdavkami na chod mestského úradu sa dá hospodáriť efektívnej­šie. Myslím si, že tak ako poslanci musia rešpektovať demokraticky zvoleného primátora, takisto musí primátor rešpektovať demokra­ticky zvolené zastupiteľstvo. Ak mestské zastupiteľstvo má jedinú možnosť vyjadriť svoj názor na chod a zamestnanosť mestského úradu, a to schvaľovaním rozpoč­tu naň, primátor mesta by mal už počas roka urobiť také ekonomic­ké opatrenia, aby mu rozpočet po­stačoval. Osobne si myslím, že sa tak neudialo. Tak či onak, samotní zamestnanci úradu, ktorí za svoju prácu musia dostať zo zákona od­menu - plat, nemôžu byť nástrojom akýchkoľvek bojov, akýchkoľvek - ani politických. Sú taktiež živite­lia rodín, a preto budem hlasovať ZA predložený návrh šiestej zme­ny rozpočtu.“

MARTIN ŽDIŇÁK

Nie som za také gazdovanie

„Je faktom, že rozpočet sa pre­kročil. Záhadou mi je, prečo sa na nejakých neformálnych stret­nutiach bez kamier v marci, vo februári toto neprejednalo, prečo to riešime teraz. Verím, že by sme na to v priebehu roka našli cestu. Čiže, tak ako povedal pán kolega Žak, faktom je, že zamestnanci si svoju prácu odpracovali, mzdu si zaslúžia. Čiže, aj keď budem hla-sovať ZA, chcem povedať, že nie som za takéto gazdovanie, pretože ja ako manažér firmy si nemôžem dovilať neudržať a pre­kročiť rozpočet a som si istý, že aj vačšina riaditeľov, ktorí by vo svojom rezorte nedodržali rozpo­čet, by boli odvolaní.“

FRANTIŠEK POCHANIČ

Chcelo by to projekty koordinovať

„Z úradu práce môžeme získať finančné zdroje, kde nebude stáť mesto nič. Alebo to urobíme cez menšie obecné služby a môžeme zamestnať i 150 ľudí. Zamestnáme koordinátorov, ktorí budú stáť na projektoch viac, ale určite nie 6500 eur. Môžeme zamestnať napríklad na aktivačné činnosti, my dokon­ca ešte dostaneme z úradu práce na zakúpenie náradia a oblečenia. Takže možno by to chcelo tie pro­jekty koordinovať, možno niečo zafinancovať, lebo tam potrebuje­me mať človeka na zmluvu, aby ich kontroloval, aby ich koordino­val, aby s nimi pracoval, ale nepo­trebujeme ich tam 50 - my tých 50 môžeme riešiť inou formou.“

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.