V Kukovej zasadala bezpečnostná rada okresu

Starostovia obci Kuková a Dukovce predkladali sprá vy o pripravenosti na rieš enie mož ný ch mimoriadnych udalosti v obciac

Minulý týždeň na Obecnom úrade v Kukovej sa konalo štvrté tohtoročné zasadnutie Bezpečnostnej rady okre­su(BRO) Svidník.

Osobitnú pozornosť bezpečnostná rada venovala nesplnenému uzne­seniu z mája 2017, ktorým bolo uložené Ing. E. Kolesárovej, riadi­teľke Správy povodia Bodrogu do konca roka 2017: 1. Predložiť har­monogram protipovodňových prác na jednotlivých rizikových úsekoch v okrese, 2. Urýchlene zabezpečiť technickú prípravu a pristúpiť k re­alizácií opatrení na ochranu mesta Svidník pred storočnou vodou. 3. Zrealizovať prerezanie náletových drevín po brehovej čiare Ondavy v intraviláne mesta s termínom rea­lizácie do marca 2018. Predseda BRO Jozef Baslár prikázal zači­atkom roka 2018 požiadať Ing. E. Kolesárovú o písomné stanovisko. Plk. JUDr. Jaroslav Suvák, riaditeľ Okresného riaditeľstva policajné­ho zboru podrobne informoval o bezpečnostnej situácií v okrese za 11 mesiacov roka a konštatoval: „S vysokou vyše 74% objasnenosťou Okresné riaditeľstvo sa dlhodobo radí medzi päť najlepších okre­sov na Slovensku. Trestná činno­sť - 361 prípadov je o 10% nižšia oproti predchádzajúcemu roku. Násilných trestných činov bola zaznamenaných 45 z 86% objas­nenosťou. Daňová trestná činno­sť cez možnosť inštitútu účinnej ľútosti zaznamenala podstatný úbytok. Dopravno-bezpečnostná situácia v okrese je nezmenená a 72 dopravných nehôd je o jednu nehodu viac oproti minulého roka. V okrese za posledné dva roky sme nemali usmrtenie na ceste.“ Sta­rostovia obci Kuková a Dukovce predkladali správy o pripravenosti na riešenie možných mimoriad­nych udalosti v obciach a ako po­vedal Štefan Kožlej: „ Kuková so 734 obyvateľmi je tretia najväčšia v okrese po Kračúnovciach a La­domirovej. Do Prešova autom je 15-17 minút, čo zvyšuje záujem mladých rodín o výstavbu rodin­ných domov v obci. V súčasnom období sa buduje 12 domov. Prio­ritou obce je výstavba kanalizácie a ČOV s nákladom 1,7 mil. eur. Doteraz už bolo preinvestovaných 20 percent. V obci je úspešná dre­várska firma LIGE, ktorá má 50 zamestnancov. Dobré meno Kuko­vej robia futbalisti, hasiči, Jednota dôchodcov, materská a základná škola. Stálou hrozbou sú prílivo­vé dažde, ktoré spôsobili značné majetkové škody v r.2006, 2010 a 2014.“ Jozef Bodnár, starosta obce Dukovce uviedol: „S 270 obyvateľ­mi patrime k menším obciam. Vyše 30 obyvateľov pracuje v zahraničí a aj u nás sa v súčasnosti stáva 5 rodinných domov. Zregulovaný potok Topoľa preteká stredom ce­lej obce, čo predstavuje určité rizi­ko. Posledné záplavy sme mali v r.2004 a 2011. V r.2011-2012 boli nad obcou vybudované hrádzky, ktoré pomáhajú spomaliť rýchlosť vody, aj keď sú už zanesené. U nás si potok už tradične pred každým domom občania čistia sami. Máme svoj vlastný vodovod asi aj z naj­lacnejšou vodou v okrese. Mrzí ma, že nedokážeme zužitkovať do­statok kvalitnej pitnej vody, ktorá z vodojemu odteká prepadom. V obci je 25 aktívnych hasičov, kto­rý reprezentujú Dukovce a okres aj na krajskej úrovni.“ Vedúci odboru krízového riadenia Okresného úra­du Svidník Ivan Kurilec, podrobne oboznámil členov s plnením úloh na úsekoch krízového riadenia, civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu. Okrem iného uviedol: „V okrese od zači­atku roka sme zaznamenali 9 mi­moriadnych udalosti. V Nižnom Komárniku (snehová kalamita), povodne narobili škody v obciach Nižný Mirošov, Radoma, Hrabov­čík, Cernina a Jurkova Voľa. Únik ropných látok pri havárií kamiónov sa dvakrát riešili v obcí Radoma. Uskutočnili sa tri súčinnostné cvi­čenia mimoriadnych regulačných opatrení pri ohrození zásobovania základnými potravinami. V priebe­hu roka sme vykonali 16 kontrol prevažné u samosprávy a 5 kontrol právnických osôb. Nepretržite za­bezpečujeme služobnú pohotovosť a monitorujeme hladinu rádioakti­vity v okrese Každý rok organizu­jeme odbornú prípravu starostov, členov krízového štábu okresného úradu, súťaže mladých záchraná­rov, výtvarná súťaž ochranárik a mnoho ďalších povinnosti, ktoré nám vyplývajú z ročného plánu.

Michal Kosť, sekretariát BRO

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.