Výstavu ikon si môžete pozrieť už len do 15.januára

Ikony zdobia chrámy, diela ktoré vytvoril Andrej Uran si môžete pozrieť do polovice mesiaca.

Samostatná výstava „Ikony“, od autora Andreja Urama­-Murína potrvá v priestoroch Podduklianskeho osveto­vého strediska do 15.1.2018.

Andrej Uram – Murín sa vo svo­jej tvorbe sa venuje krajinomaľbe, intarzii a v neposlednom rade aj ikonám. Najskôr to bolo maľova­nie interiéru kostolíkov, neskôr zasa reštaurovanie poškodených ikon. Táto práca pánovi Uramovi natoľko učarovala, že skúšal „pí­sať“ ikony sám. Ikonopisná maľ­ba je svojbytný umelecký prejav a špecifický výtvarný druh sakrálnej umeleckej tvorby východnej cirkvi - gréckokatolíkov i pravoslávnych. Prostredníctvom jedinečnej for­my sprístupňuje veriacim božskú realitu a transformuje myšlienky teologických textov. Už samotný pojem „ikonopisná maľba“ výstiž­ne poukazuje na skutočnosť, že božie slovo je „napísané“ prostred­níctvom ikony – obrazu. Povedané slovami významných cirkevných učiteľov: „....to, čo slovo rozprá­vača ponúka sluchu, to mlčanlivé maliarstvo ukazuje prostredníctvom zobrazenia......“ (sv . Basil Veľký). Preto ten prísny kánon výtvarného jazyka ikonopisnej maľby. Tak ako pretrvávajú tvary písmen, tak sa po stáročia v ikonách objavujú totožné kompozície, farebné vzťahy, poňa­tie figúr svätých, vyjadrenie emócií a hľadanie pravdy. V súčasnosti sa pán Andrej Uram-Murín venuje aj abstraktému umeniu. Jeho diela sa nachádzajú v mnohých zbierkach doma i v zahraničí. Aj keď je už pán Andrej Uram dôchodcom, neodložil svoju paletu a štetec, ale všetok svoj voľný čas venuje tejto ušľachtilej záľube - maľovaniu. (Katarína Gr­úsová, POS vo Svidníku)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.