Športovec PSK 2017: nominácie do 15. januára

Prešovský samosprávny kraj pripravuje vyhlásenie najúspešnejších športovcov kraja za rok 2017. Ocenených jednotlivcov a kolektívy, ktorí dosiahli v tomto roku najvýraznejšie výsledky, vyberie odborná komisia na zá­klade určených kritérií.

Už tradične budú ocenené kategó­rie najúspešnejší športovec PSK, najúspešnejší športovci PSK bez určenia poradia, najúspešnejšie kolektívy dospelých, najúspeš­nejšie kolektívy mládeže, najú­spešnejší študenti stredných škôl v pôsobnosti PSK a najúspešnejšia stredná škola v pôsobnosti PSK.

Návrhy na ocenenia úspešných športovcov a športových kolektí­vov môže posielať aj široká verej­nosť a športové kluby. Základnou podmienkou nominácie je pôsob­nosť športovca alebo klubu na území Prešovského samosprávne­ho kraja. Nominácie aj s potrebný­mi údajmi o dosiahnutých výsled­koch je potrebné poslať najneskôr do 15. januára 2018 elektronicky na email: sportovec@vucpo.sk, prípadne poštou na adresu: Úrad PSK, Športovec 2017, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Nominácie budú zverejnené na webovej stránke samosprávneho kraja a verejnosť bude môcť roz­hodnúť aj o víťazovi internetové­ho hlasovania.

Všetkými návrhmi sa bude zaobe­rať odborná komisia, ktorá na zá­klade kritérií vyberie ocenených. Medzi kritériá v prípade jednot­livcov patrí účasť a umiestnenie na olympijských hrách, majstrov­stvách sveta, Európy, na poduja­tiach Svetového pohára či majs­trovstvách Slovenska. Zohľadňuje sa aj to, či ide o reprezentanta Slo­venska, jeho dlhodobá špičková výkonnosť a do úvahy sa berie pozícia lídra úspešného tímu. Ako pomocné kritérium slúži konku­rencieschopnosť v jednotlivých športových odvetviach.

U kolektívov je rozhodujúca účasť a umiestnenie v najvyšších európ­skych súťažiach i umiestnenie v dlhodobých najvyšších súťaži­ach v rámci Slovenska. Pomocné kritérium je rovnaké ako u jed­notlivcov. V prípade nesplnenia požadovaných kritérií v jednotli­vých kategóriách si Prešovský sa­mosprávny kraj vyhradzuje právo neudeliť ocenenie.

(Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.