Ďalší nositeľ prestížnej Medzinárodnej ceny DofE z nášho okresu

Jozef Rozdilský sa zúčastnil slávnostnej ceremónie odovzdávania cien, kde si osobne z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva

Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku sa tiež môže popýšiť čerstvým laureátom bronzovej Medzi­národnej ceny vojvodu z Edinburghu.

Náš študent, Jozef Rozdilský sa 12. decembra zúčastnil slávnostnej ceremónie odovzdávania cien na akademickej pôde vynovenej Auly Ekonomickej univerzity v Bratisla­ve, kde si osobne z rúk veľvyslan­ca Spojeného kráľovstva na Slo­vensku Andrewa Gartha a riaditeľa národnej kancelárie DofE Mariána Zachara prevzal svoje ocenenie za spoluúčasti 214 obrovských mla­dých osobností zo všetkých kútov našej malej krajiny. Program je na Slovensku ešte len ,,v plienkach,“ no je oň rapídny záujem, vo sve­te oslavuje už viac ako 60 rokov . Cieľavedomí mladí ľudia majú je­dinečnú možnosť rozširovať svoje kompetencie v 3 oblastiach- rozvo­ji talentu, športe a dobrovoľníctve , z ktorých si stanovujú svoje indi­viduálne ciele a po dobu 6 mesia­cov sa v nich intenzívne rozvíjajú. Sám sa z toho ešte spamätávam ako som sa do takého niečoho za­angažoval, no bol to jeden z veľmi dobrých a úspešných krokov. Urči­te mi to prinieslo veľa pozitívnych zážitkov, kolektívnej spolupráce, veľa nových ľudí, ktorých som mal možnosť stretávať na potul­kách Slovenskom. Výnimočným a nevšedným zážitkom bolo urči­te stretnutie s britským princom Edwardom. Na začiatku som si hovoril, že to môže byť celkom v pohode, omyl, to pochopí každý až na expedícií, kde sú všetci čle­novia tímu nútení opustiť na pár dní hranice komfortu v neznámom teréne a vďaka takému nepriazni­vému počasiu, aké nás sprevádzalo máme dlho načo spomínať v pozi­tívnom slova zmysle . Naučilo nás to hlavne rozplánovať si viac svoj voľný čas a efektívne s ním nará­bať ,ako aj pomáhať druhým najľa­hším spôsobom, a to tým najvzác­nejším, napr. tým čo v nás koluje, darcovstvom krvi. Ocenenie býva častokrát plusom pri uchádzaní sa o štúdium na zahraničných uni­verzitách ako aj pri hľadaní uplat­nenia zamestnania na trhu práce a býva dôkazom toho, že každý mladý človek má potenciál uspieť.

(gdh)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.