Termín pre podanie daňového priznania sa blíži - ste pripravení?

zdroj: MGM Reality

Blíži sa termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností. To je potrebné doručiť na úrad príslušnej obce alebo mesta najneskôr v stredu 31. januára 2018. Daň z nehnuteľností tvoria tri dane. Presnejšie daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Ak ako daňovník nepodáte daňové prizna­nie v lehote ustanovenej zákonom, hrozí vám pokuta od 5 do 3000 eur. Niektoré nehnuteľnosti sú však od daní oslo­bodené. Ak napríklad vlastníte nehnuteľnosť už dlhšie a priznanie ste už podali dávnejšie, obec či mesto vám pošle do 15. mája výmer s výškou dane. Tú potom treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Ak ste vlani kúpili nehnuteľnosť, alebo ste nejakú skolaudovali, musíte najneskôr do konca januára podať priznanie k dani z nehnuteľ­ností. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musíte podať, ak ste v predchádzajúcom roku nadobud­li nehnuteľnosť, alebo u nej došlo k zmene vlastníka. Do rovnakého termínu sa podáva aj žiadosť o zní­ženie alebo oslobodenie od dane. „Správcom dane je obec, resp. mesto, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. Daňo­vé priznanie je potrebné podať na príslušnom mestskom prípadne obecnom úrade,“ dodal Michal Farkaš, realitný maklér a poisťova­cí špecialista. Daň z nehnuteľnos­tí tvoria tri dane. Presnejšie daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

MESTO VÁS MÔŽE OD DANE OSLOBODIŤ

Predmetom týchto daní sú všetky nehnuteľnosti okrem tých, ktoré sú zo zákona od poplatku oslobo­dené. Ide napríklad o pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve tej obce, ktorá je zároveň správcom dane. Od dane sú tiež oslobodené pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ale aj napríklad pozemky a stavby vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obra­dov. Oslobodenie sa vzťahuje aj na pozemky a stavby vysokých škôl a tiež napríklad pozemkov a stavieb v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné úče­ly. Okrem toho môžu byť od dane oslobodené aj nehnuteľnosti, ktoré vo svojom nariadení od poplatku oslobodí mesto ako výberca dane. Mestá tak môžu vo svojich naria­deniach určiť ďalšie podmienky zníženia dane alebo oslobodenia od dane. Napríklad vo vzťahu k seniorom, osobám so zdravotným postihnutím a podobne. „Daňo­vé priznanie je potrebné podať na príslušnom mestskom prípadne obecnom úrade. Daň sa vyberá z: pozemkov (aj zastavaných) stavieb (napríklad aj skleníkov, chát či sa­mostatne stojacich garáží) bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,“ uviedol Michal Farkaš. Hovorca a tajomník rady expertov Michal Kaliňák zasa poukazuje na splnenie povinnosti podať daňové priznanie. „Ak daňovník nepodá daňové priznanie v lehote ustano­venej zákonom, správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur,“ dodal Kaliňák. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.