Mesto Svidník dlhodobo pomáha sociálne slabším občanom

Pomoc dôchodcom a sociálne slabším občanom je v našom meste veľmi dôležitá. V meste Svidník sa prikladá mimoriadna dôležitosť podpore sociálne slabším obyvateľom a pomoci dôchodcom. V minulom roku mesto po­skytlo 41 jednorazových finančných výpomocí vo výške 1950 eur. Zároveň mesto Svidník prispelo 125 seniorom na stravu formou stravných lístkov vo výške 8017 eur.

NA PRVOM MIESTE JE V REBRÍČKU OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Pri poskytovaní sociálnych služieb sa mesto v prvom rade zameria­va na sociálne najslabšie skupiny obyvateľstva, t.j. rodiny s nezaopa­trenými deťmi, zdravotne postih­nutých občanov a dôchodcov s níz­kymi príjmami. Najväčší rozsah v sociálnej oblasti však zaznamená­va pri poskytovaní opatrovateľskej služby. Je to terénna sociálna práca poskytovaná priamo v domácnosti opatrovaného. Podľa slov primáto­ra mesta Svidník Jána Holodňáka bude mesto i naďalej robiť všetko pre to, aby sociálna výpomoc bola v našom meste funkčná. „Seniori, ktorí využívajú službu opatery, si svoje opatrovateľky mimoriadne chvália a mesto je rado, že starší občania, ktorí sú osamelí, alebo sa ich rodiny nemôžu o nich postarať, majú pri sebe človeka, ktorý im dokáže pomôcť s hygienou, domá­cimi prácami, s úkonmi na úradoch alebo u lekára,“ uviedol Holodňák.

PROSTRIEDKY ČERPÁ MESTO Z PROJEKTOV

Pre týchto opatrovaných je to mi­moriadne dôležitá služba, ktorú chce mesto Svidník dlhodobo podporovať. Od roku 2016 do apríla 2018 je služba podporovaná finančne z NP Podpora opatrova­teľskej služby. Celkovo v rámci tohto projektu mesto na výkon opatrovateľskej služby získa 306 180 tisíc eur. „Z pohľadu, že do roku 2016 mesto túto službu hra­dilo zo svojich zdrojov, je to mi­moriadny úspech v sociálnej oblas­ti a robíme všetko pre to, aby sme boli úspešní aj v ďalšej žiadosti o finančnú podporu od apríla tohto roka,“ uviedla manažérka mesta Kristína Tchirová. Mesto Svidník je úspešné aj vo využívaní inšti­tútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dáv­ke oprávnených osôb pre 74 rodín. Mesto tiež zabezpečuje pre 98 detí uplatnenie príspevku na stravu a príspevok na školské potreby a pre 6-8 detí osobitného príjemcu pre rodičovský prídavok. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.