Stropkov chystá viacero projektov, kvôli obchvatu zmenili územný plán

Najvýznamnejšou investíciou fi­nancovanou z eurofondov bude projekt budovania skládky bio­logicky rozložiteľného odpadu v celkovej výške 1,1 mil. eur. Pokra­čovať plánujú aj v rekonštrukciách miestnych komunikácií a budovaní cyklistickej infraštruktúry. Na ces­ty vyčlenili 300 tisíc eur, v rámci cykloturistiky preinvestujú vďaka úspešnému cezhraničnému projek­tu s mestom Rzeszow zhruba 100 tisíc eur. „V tomto roku sme efek­tívnym využitím frekventovaného chodníka na ulici Hviezdoslavovej vyznačili prvý chodník v meste ur­čený cyklistom. V budúcom roku plánujeme komplexnú rekonštruk­ciu ulice Hrnčiarskej, kde by mal byť vybudovaný nový cyklochod­ník. Prostredníctvom cezhraničné­ho projektu vyznačíme cyklotrasu smerom na poľskú hranicu a takis­to vybudujeme vyhliadkovú vežu nad mestom, doplnenú prvkami drobnej architektúry v podobe troch altánkov,“ povedal primátor Ondrej Brendza.

Stropkovčania sa v ostatných ro­koch zameriavajú aj na lepšiu propagáciu mesta v oblasti ces­tovného ruchu. Smelé očakávania majú od pripravovaného projektu sprístupnenia kostolnej veže, jed­nej z najvyšších historických sta­vieb na severovýchode Slovenska. V spolupráci s Krajským múzeom postupne rozširujú expozíciu mest­ského múzea zriadenom v Kaštieli. Zmeny očakávajú aj tunajší ZOO park. Stropkov sa pripravuje aj na viacero zaujímavých kultúrno­-spoločenských podujatí. Tou naj­významnejšou budú septembrové slávnosti konané pri príležitosti 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny spojené s odhalením pamät­níka obetiam vojny na zrekonštru­ovanom vojenskom cintoríne.

Kvôli výstavbe obchvatu zmenili územný plán

V rámci schvaľovania zmien a do­plnkov územného plánu poslanci zavŕšili tri roky trvajúci proces nevyhnutný pre vydanie územného rozhodnutia na obchvat Stropkova. Tomuto kroku bránila existencia nevyužívaného letiska v mestskej časti Sitníky, v minulosti slúžia­ceho na poľnohospodárske účely. Plánovaná trasa obchvatu prechá­dzala letiskom a z tohto dôvodu vydal Dopravný úrad v rámci pri­pomienkového konania nesúhlas­né stanovisko k stavbe. „Od roku 2015 sme sa snažili o administra­tívne vyradenie letiska zo siete, čo bol náročný a zdĺhavý proces. Napokon sa to podarilo a 5. júna tohto roku Ministerstvo dopravy a výstavby SR zrušilo letisko Strop­kov – Sitníky a následne Dopravný úrad zrušil ochranné pásma letiska. Rozhodnutie nadobudlo právoplat­nosť 20. novembra tohto roku,“ vysvetlil O. Brendza. Túto skutoč­nosť bolo možné zapracovať do územného plánu a tým mesto spl­nilo podmienky pre vydanie územ­ného rozhodnutia na obchvat, resp. preložku cesty I/15. „Táto investí­cia je pre mesto bytostne dôležitá. Stropkov sa nachádza na hlavnom severo-južnom ťahu a centrum mesta je preťažené tranzitnou do­pravou. Po vydaní územného roz­hodnutia sa dostávame do štádia, kedy bude potrebné nájsť pri reali­zácii projektu spoločnú reč s vede­ním Slovenskej správy ciest a Mi­nisterstva dopravy a hľadať zdroje na výstavbu,“ priblížil primátor. Prioritou Stropkovčanov je dostať obchvat do zásobníka investičných akcií SSC a následne získať zdroje na financovanie obyvateľmi mesta dlhoočakávaného projektu.

(Peter Novák, hovorca mesta Stropkov)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.