BUDE ROZPOČET MESTA NA NAJBLIŽŠOM ZASADNUTÍ SCHVÁLENÝ?

V koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku sa v stredu 7. februára uskutoční 35. neplánova­né zasadnutie mestského zastupiteľstva. Témou zasadnutia bude návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2018 - 2020. Súčasťou bude i schválenie rozpočtu na rok 2018 vo výške 13 752,23-tis. eur. Návrh rozpočtu na rok 2018 je rozdelený do 14 programov a 68 aktivít, slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

BUDÚ TENTORAZ SCHVÁLENÉ MZDY PRE MESTSKÝ ÚRAD?

Rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka, je základným nástrojom fi­nančného hospodárenia mesta. Je možné povedať, že rozpočet mesta predstavuje určitý súhrn činností mesta, ktorých obsahom je jednak sústreďovanie finančných prostried­kov do rozpočtu mesta, ale aj ich rozdeľovanie na jednotlivé úlohy, ktoré sú zo zákona potrebné pre správne fungovanie mesta. Progra­mový rozpočet mesta Svidník je základom finančného hospodáre­nia mesta Svidník, zostavuje sa na obdobie 3 rokov, a to 2018 - 2020. Príjmy a výdavky v ňom však nie sú záväzné. Návrh rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov a rozpočtových organizácií mesta Svidník. Bežné príjmy roz­počtu v roku 2018 najviac ovplyvní očakávané viac ako 7 % navýšenie podielu na daní z príjmov fyzických osôb. Výška príjmu z daní z nehnu­teľnosti, z ostatných miestnych daní a z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (spolu 589,26-tis. eur) sa v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 výrazné nemení z dôvodu, že od roku 2013 sadzby daní a poplatku neboli zvy­šované. V rozpočte mesta Svidník na rok 2018 sú naplánované výdav­ky na mzdové náklady primátora mesta, hlavného kontrolóra, 51,3 kmeňových zamestnancov vrátane Mestskej polície, 20,5 zamestnan­cov opatrovateľskej služby a 25 zamestnancov financovaných čias­točne cez štátne projekty. Na začiat­ku roka 2018 bude pracovať sedem zamestnancov a v priebehu roka nadobudne dôchodkový vek ďalších šesť zamestnancov a je predpoklad, že desiatim z nich bude vyplatené odchodné z rozpočtu roku 2018.

V PLÁNE JE MNOHO PROJEKTOV I ROZSIAHLA REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV

Príspevok pre Technické služby pre rok 2018 je navrhnutý vo výške 245-tisíc eur na vývoz a uloženie od­padu z mesta Svidník a 596,42-tisíc eur na ostatnú hlavnú činnosť ako napríklad údržba verejnej zelene, prevádzkovanie verejných WC, čis­tenie a údržba chodníkov a mest­ských komunikácií, oprava a údržba verejného osvetlenia a ďalšie. Návrh rozpočtu počíta i s jeho prebytkom vo výške 463,75-tisíc eur. 274,10-ti­síc eur z prebytku použije mesto na splácanie úverov a leasingov, zvyšok prebytku vo výške 189,65-tisíc eur bude použitý na krytie kapitálových výdavkov. Rozpočet počíta i s vý­davkami na technickú vybavenosť BD - B6, spoluúčasť na rekonštrukcii MŠ, spoluúčasť na zateplenie ZUŠ a spoluúčasť na rekonštrukciu centra mesta. Vlastné zdroje mesta nebudú postačovať na plánované investičné akcie mesta, preto je potrebné zabez­pečiť úverové zdroje na výdavky na majetko-právne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína, na projektovú dokumentáciu, na spoluúčasť na re­konštrukciu mosta cez rieku Ondava, na výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich miestnych komunikácií, na spoluúčasť na výstavbu futbalo­vého ihriska s umelým povrchom, na spoluúčasť na zateplenie ZŠ Ul. Karpatská a na ostatné naplánované kapitálové výdavky spolu vo výške 1 145,43-tisíc eur. V prípade prijatia tohto úveru úverová zadlženosť mes­ta by mala stúpnuť o zhruba 13 % a bude sa pohybovať okolo 19 %. V súvislosti s financovaním týchto in­vestičných projektov je potrebné za­bezpečenie úveru vo výške 670,00-ti­síc eur na predfinancovanie týchto projektov. Všetky projekty a formu spoluúčasti a financovania v roku 2018 nájdete v prehľadnej tabuľke nižšie: (tabuľka 1)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.