Svidník treba ochrániť pred storočnou vodou

Plán ochrany pred 100-ročnou vodou bude jednou z tém zasadnutia Bezpečnostnej rady okresu Svidník, ktoré zvolal jeho predseda Jozef Baslár. Stretnutie sa uskutoční v malej zasadačke Okresného úradu vo Svidníku 12. februára. Bezpečnostná rada sa bude okrem iného zaoberať i plnením uznesení z roku 2017 v súvislosti s výsky­tom povodňových situácií v meste Svidník a okolí v roku 2017.

Minulý rok sa v okrese Svidník a Stropkov vyskytli povodňové si­tuácie v takom rozsahu, že správ­ca tokov na predmetných úsekoch vodných tokov vykonával zabez­pečovacie práce pozostávajúce pre­važne z prečistenia korýt tokov od naplavenín, usmernenia toku, ako aj stabilizáciu korýt tokov lomo­vým kameňom. Jednalo sa o tak­zvané bleskové povodne, ktoré sú najmä v letných mesiacoch typické pre členité územie okresu Svidník s geologickým podložím tvoreným Karpatským flyšom. Vodné toky sú tu charakterizované nestabilným hydrologickým režimom s veľ­kou rozkolísavosťou prietokov v závislosti od aktuálnej meteorolo­gickej situácie. „Je podstatné však podotknúť, že lokálne povodne na neupravených drobných tokoch s prirodzenou kapacitou korýt vzni­kajú nielen v dôsledku ich nedosta­točnej kapacity resp. chýbajúcich vodozádržných prvkov, ale veľmi často aj v dôsledku existencie star­ších nevyhovujúcich objektov kri­žujúcich vodné toky s nedostatoč­nou prietočnosťou ako sú mosty, priepusty, nepovolené lávky atď. Zhoršujúce odtokové pomery spo­lu so zvyškami drevnej hmoty po rôznych výruboch splavených do tokov resp. odplavených rôznych provizórnych lávkach upchávajú jednotlivé mosty a priepusty a za­príčiňujú vybrežovanie vody z ko­rýt vodných tokov,“ uviedol Pavel Machava, hovorca úseku generál­neho riaditeľa slovenského vodo­hospodárskeho podniku.

PRIORITOU JE I OCHRANA MESTA PRED STOROČNOU VODOU

Opatrenia uložené Bezpečnostnou radou Správa povodia Bodrogu Trebišov priebežne plní a realizuje v závislosti od personálnych, tech­nických a ekonomických možností so zreteľom na priority v rám­ci svojej územnej pôsobnosti. V rámci prevencie povodie Bodrogu Trebišov počas celého minulého roka v závislosti od finančných a kapacitných možností vykonávalo v uvedených okresoch protipovod­ňové opatrenia ako sú odstraňova­nie nánosov z tokov Hrabovčík v obci Vyšný Hrabovec, Vojtovec v obci Breznica, Svidníčanka v Kru­žlovej, Riečka v obci Vyšný Or­lík, Olšava v k. ú. Stročín vrátane rekultivácií a kosby ochranných hrádzí v meste Svidník, v obci Du­plín, Vyšný orlík atď. V roku 2018 plánuje povodie okrem drobných operatívnych zásahov v rámci drobnej údržby vodných tokov aj prečistenie korýt od nánosov v Ša­rišskom Štiavniku, Rovnom a Žel­manovciach. Zároveň v tomto roku povodie Bodrogu Trebišov pristúpi i k realizácii opatrení na ochranu mesta Svidník pred storočnou vo­dou. „Na ochranu mesta Svidník pred storočnou vodou bola vypra­covaná štúdia, ktorá je v štádiu in­terného pripomienkového konania v rámci SVP, š.p. OZ Košice a ku koncu mesiaca január resp. v me­siaci február 2018 je plánované jej prerokovanie so zástupcami mesta Svidník,“ uviedol Machava. Na najbližšie obdobie je naplánované i prerezanie náletových drevín po brehovej čiare Ondavy v intravilá­ne mesta s termínom realizácie do marca 2018. Táto akcia už prebie­ha. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.