Astronomické okienko

Dianie na oblohe 19.2. – 25.2.2018

Merkúr je nepozorovateľný. Venuša sa ukáže koncom mesiaca nízko nad západom. Mars a Jupiter nachádzame na rannej oblohe. Saturn sa dostáva vyššie a je pozorovateľný ráno. Urán môžeme vidieť kvalitnejšími ďalekohľadmi večer v súhvezdí Ryby. Neptún už nie je pozo­rovateľný. 15. februára sa Mesiac dostane do novu, čo poskytne dobre podmienky pre pozo­rovanie DSO. Slnko je stále s malou aktivitou.

Sovietski kozmonauti

Sovietski kozmonauti boli členovia oddielov a skupín kozmonautov existujúcich v Soviet­skom zväze. Prvá skupina bola sformovaná v marci 1960 z vojenských pilotov. Pre ich výcvik vzniklo Centrum prípravy kozmonautov neďa­leko Moskvy, okolo centra vyrástlo Hviezdne mestečko. Lekárske hodnotenie kandidátov vykonala Ústredná vojenská vedeckovýskum­ná letecká nemocnica. Čoskoro po začiatku kozmických letov presadzovalo vedenie kon­štrukčných kancelárií a výrobných závodov účasť svojich zamestnancov na kozmických letoch. Od roku 1965 prebiehalo lekárske po­sudzovanie civilistov v Inštitúte lekársko-biolo­gických problémov ministerstva zdravotníctva, založeného v roku 1963. Vojaci, v snahe udržať si kontrolu nad kozmonautmi, hodnotenia In­štitútu neuznávali, požadovali po kandidátoch potvrdenie svojej komisie. V marci 1967 padlo rozhodnutie o oficiálnom založení samostat­ných oddielov na ministerstve všeobecného strojárstva, zdravotníctva a Akadémii vied. Kozmonautov mali organizácie týchto rezortov hľadať medzi svojimi zamestnancom, zdravot­ný stav u vojakov posudzovala iná komisia ako u civilistov a konečný verdikt vyniesla Hlavná lekárska komisia. Po získaní lekárskeho súhla­su odporúčanie na zaradenie do oddielu alebo skupiny kozmonautov dávala Štátna medzire­zortná komisia .Nový kozmonaut bol zaradený ako poslucháč-kozmonaut, v 80. rokoch kandi­dát na kozmonautov. Prešiel prvou fázou koz­monautického výcviku, všeobecnou prípravou, zvyčajne dvojročnou. Po absolvovaní všeobec­nej kozmickej prípravy zložil kandidát skúšky, spravidla úspešne, získal kvalifikáciu skúšobný kozmonaut alebo kozmonaut-výskumník a bol zaradený medzi aktívnych kozmonautov od­dielu alebo skupiny svojej organizácie. Cieľom všeobecnej vesmírnej prípravy bolo získanie vedomostí, návykov a zručnosti tvoriacich základy profesie kozmonauta. Kandidáti pre­chádzali prípravou fyzickou, leteckou, parašu­tistickou a lekársko-biologickou, výcvikom na prežitie v prípade havárie alebo pristátie v ne­obývaných oblastiach, trénovali v beztiažovom stave. Príprava trvala dva roky, zakončená bola skúškou pred štátnou komisiou. Počas prípravy na let v skupine sa zdokonaľovali a upevňovali vedomosti kozmonautov. V predletovej prípra­ve sa posádka zohrávala a pripravovala na pl­nenie programu konkrétneho kozmického letu. Prvé kozmické lode boli jednomiestne, vo viac­miestnych lodiach má každý člen svoje vlastné úlohy. Viacmiestne lode mali veliteľa posádky, palubného inžiniera, tretí člen posádky bol na­zývaný rôzne v závislosti na jeho úlohách. (red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.