Retro je in

V Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku si pripravili niečo zaujímavé a netradičné, niečo v podobe retra. 9. januára

RETRO - doba minulých rokov, oblečenie, náby­tok, hudba, životný štýl. Retro je v súčasnosti stále viac aktuálne a zdá sa, že na nás tieň retro doby dý­cha z každej strany.

V Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku sme si pripra­vili niečo zaujímavé a netradičné, niečo v podobe retra. 9. január sme nazvali RETRO DEŇ V ŠKOLE, ktorý vyhlásil žiacky parlament. Všetci sme v tento deň prišli do školy v oblečení minulých rokov. Počas prestávok sme pripravili prehliadku oblečenia, zo školského rozhlasu zneli hity 60-tych či 70-tych rokov. V príjemnom prostredí našej školskej chodby sme si spo­ločne s učiteľmi zatancovali štan­dardné rytmické tance a osvojova­li základné pravidlá spoločenského správania.

V priestoroch školy bola nainštalo­vaná výstavka s retro školskými pomôckami, ktorú pripravili učite­lia. Pani učiteľka priblížila žiakom, ako a na čo sa používal epirex, diaprojektor, gramofón alebo mag­netofón. Mnohých žiakov zaujal písací stroj a gramofónové platne. Predsedníčka školského parlamen­tu Sárka Holodňáková a podpred­sedníčka Nikolka Halčíková skon­štatovali, že podobný deň si ešte zopakujeme, lebo spomienky na roky našich rodičov a starých ro­dičov sú krásne a neopakovateľné. Nikolka, 9.A

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.