Stretnutie Spolku Sv. Jána Krstiteľa vo Svidníku

V nedeľu 25. februára sa vo Svidníku stretli gréc­kokatolícki duchovní zo Spolku sv. Jána Krsti­teľa spolu s laickým poradným výborom.

„Hlavným bodom nášho stret­nutia bolo prijatie štyroch nových členov do laického poradného výboru a diskusia o aktuálnych potrebách ru­sínskych veriacich,“ hovorí otec Martin Kostilník, pod­predseda spolku. Spolok sv. Jána Krstiteľa (po rusínsky Občestvo sv. Joana Kresti­teľa) vznikol v roku 1862 z iniciatívy gréckokatolíckych kňazov Alexandra Duchno­viča a Alexandra Pavloviča (pochovaný vo Svidníku). Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867) Spolok pozastavil svo­ju činnosť. Jeho členmi boli aj významní slavisti ako Jonáš Záborský, Michal Rajevský alebo Vladimír Lamanský. V roku 2003 bol Spolok obnove­ný gréckokatolíckymi kňazmi. V súčasnosti má viac ako 650 členov, najmä z okresov Me­dzilaborce, Svidník a Stará Ľubovňa. Jeho základnou čin­nosťou je rozvoj náboženskej a národnej identity Rusínov a v poslednom čase i zavedenie rusínskeho liturgického jazyka do života cirkvi. OSJK vydáva každoročne Gréckokatolícky rusínsky kalendár a štvrťročne časopis Artos. Okrem toho už vydalo mnoho iných liturgic­kých publikácií v rusínskom jazyku ako sú Krestna doroha, Pohrib-Parastas, Duchovny pisňi a iné. (lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.