70 po stopách života Gymnázia Duklianskych hrdinov vo Svidníku

Gymnázium DH vo Svidníku si dňa 28. septembra 2018 pripomenie krásnych 70 rokov od jeho založenia. V na­sledujúcich číslach vás oboznámime s jeho históriou, možnosťami štúdia, výchovno - vzdelávacími výsledkami, mimoškolskou činnosťou a úspešnou reprezentáciou školy našich žiakov na rôznych súťažiach.

Z HISTÓRIE

14. september 1948 je považovaný za dátum zriadenia Štátneho ruské­ho gymnázia vo Svidníku. S riad­nym vyučovaním sa začalo dňa 17. septembra 1948 a školský rok bol ukončený 30. júna 1949.

Ako prvý riaditeľ sa v prameňoch uvádza Alexander Levin a v tom istom školskom roku aj druhý ri­aditeľ P. Rastorgujev. Vyučovacím jazykom bol ruský jazyk, a preto škola mala oficiálny názov Štátne ruské gymnázium.

Na základe rozhodnutia Povere­níctva školstva, vedy a kultúry v Bratislave bolo gymnázium pre­menované na Ruské gymnázium pamiatky dukelských hrdinov vo Svidníku. Bolo to na počesť 5. výročia Karpatsko - duklianskej operácie.

Školským zákonom z roku 1953 sa zavádza v našom školstve jednot­ná sústava výchovy a vzdelávania mládeže. Zanikajú gymnáziá ako základný typ strednej všeobecno­vzdelávacej školy a namiesto nich sa vytvárajú jedenásťročné stredné školy (JSŠ). Do školského roku 1959/60 maturovalo na Jedená­sťročnej strednej škole vo Svidní­ku spolu 302 študentov.

Ani školský rok 1969/70 nebol bez zmien. Rozhodnutím MŠ SSR č. 2384/1970 – II/2 zo dňa 23. februára 1970 došlo k zriadeniu Gymnázia s vyučovacím jazykom ukrajinským vo Svidníku. V roku 1973 sa mení názov školy na Gym­názium dukelských hrdinov vo Svidníku.

V rámci histórie školy je dôleži­té spomenúť aj to, že v školskom roku 1972/73 vzniká Učňovská škola pri Gymnáziu DH Svidník. Na tejto UŠ žiaci študovali tieto odbory: predavač potravinárskeho tovaru, strojný zámočník, autome­chanik, čašník a kuchár.

Po revolúcii 1989 dochádza k mnohým demokratickým zmenám. Skončilo sa vyučovanie VSOP – základy strojárstva, základy sta­vebníctva a programovanie. Od školského roka 1998/99 sa na ško­le vyučuje podľa alternatívneho učebného plánu a o dva roky ne­skôr bolo zaradené do siete gym­názií osemročné štúdium, študijné zameranie 73 cudzie jazyky ako súčasť nášho gymnázia.

Takéto boli začiatky vzniku Gym­názia duklianskych hrdinov vo Svidníku. GDH Svidník

Autor: redakcia
Škola v súčasnosti Škola v minulosti Vyučovací proces kedysi Vyučovací proces dnes
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.