Čo zistil kontrolór?

Hlavný kontrolór mesta Svidník Ján Sagan žiadne vážnejšie nedostatky tentokrát nezistil.

Súčasťou rokovania mestského zastupiteľstva 7. marca 2018 bude aj správa hlavného kont­rolóra mesta Svidník Ivana Sagana o vykonaných kontrolách, ich výsledkoch a plnení úloh.

Kontrolór sa vo svojej činnosti za­meral na kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. Výsle­dok ukázal, že z celkového počtu 180 uznesení bolo do tejto chvíle 172 uznesení splnených a 8 uzne­sení ostáva zatiaľ naďalej v plne­ní. Ďalšou z kontrol bola účelnosť a efektívnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami a ma­jetkom mesta v firme SLUŽBYT, s.r.o. Organizácia ukončila rok 2016 s hospodárskym ziskom 21 967,33 eur. Žiadne vážne nedostat­ky nenašiel kontrolór ani pri kon­trole hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v oblasti odmeňovania v materských školách. Mesto postupuje vzorne i pri vybavovaní a riešení sťažnos­tí, niekedy i nad rámec. Niektoré sťažnosti majú podľa zákona skôr charakter žiadostí, ale i tak im mesto venovalo náležitú pozornosť a pokúsilo sa ich riešiť. Súčasťou predloženej správy bude i Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kon­trola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov finan­covania či kontrola dodržiavania a uplatňovania noriem mesta pri vyraďovaní a likvidácii majetku mesta. Mierne nedostatky boli zis­tené pri kontrole dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, ktoré boli riešené na mieste. Problémo­vým i naďalej zostáva vypracova­nie stanoviska k návrhu závereč­ného účtu mesta Svidník za rok 2016, kde Uznesením mestského zastupiteľstva bolo kontrolórovi uložené podať trestné oznámenie na plnenie schváleného rozpoč­tu. Kontrolór začal v roku 2017 vykonávať i kontrolu zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospo­dárení s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v príspevko­vej organizácii Technické služby mesta Svidník. Avšak z dôvodu nástupu riaditeľa TS na dlhodobú práce neschopnosť a zmenou zria­ďovacej listiny došiel kontrolór k záveru, že pokračovať bude až po návrate riaditeľa z PN. Rovnako tak kontrolór poukazuje na neo­chotu pri predkladaní materiálov týkajúcich sa kontroly sociálneho fondu. „Hneď v úvode o výsled­ku kontroly chcem poukázať na neochotu pri predkladaní požado­vaných informácií, načo som upo­zornil primátora mesta. Je to hrubé porušenie zákona č.369 o obecnom zriadení,“ dodal Ing. Sagan. Ani po opakovanej žiadosti o vyjadrenie k zisteným nedostatkom sa zod­povední zamestnanci k Návrhu správy nevyjadrili. Preto kontrolór predložil povinnému opatrenia na odstránenie nedostatkov. Nedostat­ky boli zistené i pri kontrole dodr­žiavania a uplatňovania zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a regis­tratúrach a pri kontrole menovania Mgr. Vladimíra Šandalu do funk­cie riaditeľa kancelárie primátora mesta Svidník. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.