Ľudia šoférujú pod vplyvom alkoholu- policajti zadržali 20 vodičákov

Informatívnu správu o stave trestnej činnosti a verejného poriadku vo Svidníku predloží mestskému zastupiteľstvu mjr. Ing. Mikuláš Goban, riaditeľ obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svidníku. Oddelenie sa okrem bežných povinností spojených s výkonom povolania snaží udržiavať počas roka maximálnu mieru objasnenosti priestupkov a trestných činov.

V roku 2017 bol v služobnom ob­vode Obvodného oddelenia PZ Svidník celkový nápad priestup­kov evidovaných na OO PZ 1587, z ktorých bolo objasnených 1535 priestupkov, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje objasnenosť na 96,72 %.

V porovnaní s rokom 2016 je to pokles v nápade o 724 priestupkov a v objasnených o 715 priestupkov. Celková objasnenosť sa znížila o 0,64 %. Celkový nápad trestných činov v roku 2017 bol 194, z kto­rých bolo objasnených 136 trest­ných činov, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje objasnenosť na 70,1 %. V porovnaní s rokom 2016 je to pokles v nápade o 10 trestných činov a v objasnených o 4 trestné činy. Celková objas­nenosť trestných činov sa zvýšila o 1,5 %. Najvyššia objasnenosť trestných činov bola evidovaná na úseku mravnostnej kriminali­ty. Celkový nápad trestných činov mravnostnej kriminality bol 7, z ktorých bolo objasnených 7 trest­ných činov, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje objasnenosť na 100 %. Zaujímavou informá­ciou je, že vodiči bez ohľadu na ohrozenia seba i ostatných účast­níkov premávky stále sadajú za volant automobilov pod vplyvom alkoholu. Zamestnanci Policajné­ho zboru tak za alkohol zadržali celkom 20 vodičských preukazov. Za odmietnutie dychovej skúšky boli odobraté 2 vodičské preukazy. Použitie donucovacích prostried­kov bolo u príslušníkov Policaj­ného zboru nutné v priebehu roka 77-krát. Čo sa týka kultúrno-spolo­čenských podujatí, tak v roku 2017 nedošlo k narušeniu verejného poriadku, resp. inej mimoriadnej udalosti počas konania športových a kultúrno-spoločenských podujatí v meste Svidník.

(ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.