Hygiena v školách a v škôlke sa stále zvyšuje

Súčasťou zasadania mestského zastupiteľstva bude i informačná správa regionálneho hygienika. V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) bolo vykonaných v meste Svidník 623 kontrol. V rámci úradnej kontroly potravín bolo vykonaných v meste Svidník 192 kontrol.

Najviac nedostatkov bolo ziste­ných v zariadeniach spoločného stravovania. Pri kontrolách bolo v meste Svidník 5 zariadení spo­ločného stravovania zatvorených, pokuty boli uložené v správnom a blokovom konaní. V roku 2017 zamestnankyne oddelenia hygi­eny detí a mládeže vykonali v meste Svidník 53x ŠZD v pred­školských a školských zariadeni­ach, ubytovacích zariadeniach, v zariadeniach školského stravova­nia v meste Svidník. „Hygienická situácia na úseku predškolských a školských zariadení sa stále vylepšuje. Aj napriek nedostatku finančných prostriedkov prevádz­kovatelia predškolských zariadení zabezpečili v školských stravova­cích zariadeniach výmenu opotre­bovaných pracovných stolov za nové (nerezové), doplnili vyba­venie kuchyne strojno-technolo­gickým zariadením, vykonali re­konštrukciu sociálnych zariadení a v MŠ Ľ. Štúra vymenili všetky vchodové dvere,“ uviedla regi­onálna hygienička Mgr. Helena Hrebeňáková.

KAUZA MÄSA

Okrem zariadení spoločného stra­vovania a školských prevádzok má dozor na starosti i kontrolu po­dozrení na choroby z povolania, posudkovú činnosť či napríklad výkon práce v ohniskách nákazy. Poctivú prácu tento úrad odviedol napríklad i v prípade kauzy mäsa pôvodom z Brazílie. Mimoriadne cielené kontroly so zameraním na pôvod a vysledovateľnosť mäsa sa vykonávali vo všetkých predškol­ských a školských zariadeniach v meste Svidník. V ŠJ pri Spojenej škole internátnej vo Svidníku boli nájdené – hlbokozmrazené kura­cie pečienky pôvodom z Brazí­lie v množstve 4x500g, ktorých dodávateľom bola Noema s.r.o., Lemešany. RÚVZ Svidník po­zastavil ich výdaj na prípravu pokrmov, až kým nebolo preuká­zané, že sú neškodné. Na základe prehlásenia a reklamačného listu dodávateľa boli dodávateľom stiahnuté zo zariadenia. V ŠJ pri MŠ 8. mája vo Svidníku boli nájdené hlbokozmrazené kuracie pečienky pôvodom z Brazílie v množstve 4x500g, ktorých do­dávateľom bola INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen. Bol pozastavený ich výdaj na prípravu pokrmov, až kým nebolo preukázané, že sú ne­škodné. Keďže laboratórny roz­bor potvrdil, že odobratá vzorka bola negatívna, mohli byť použité na prípravu hotových pokrmov. 12 kg brazílskeho mäsa sa na­chádzalo i v reštaurácii Vermex, brazílske mäso bolo stiahnuté z obehu a prevádzkovateľom vrá­tené dodávateľovi. Štátny dozor však napríklad monitoruje i kva­litu pitnej vody alebo kúpaliská s celoročnou alebo len sezónnou prevádzkou. Neoddeliteľnou súčasťou hygienickej stanice je i riešenie podnetov a zdravotno­-výchovné aktivity. Rovnako tak pracovníci Štátneho dozoru monitorujú stánky so zmrzlinou a občerstvením a stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania sa hromadných podujatí – vianočných trhov, Dní mesta Svidník, Slávností kultúry Rusínov a Ukrajincov. Do kon­trolnej činnosti oddelenia spadá i výkon dozoru nad materiálmi a predmetmi prichádzajúcimi do styku s potravinami. „Taktiež vy­konávame dozor nad predajom kozmetických výrobkov, celkovo bolo skontrolovaných 46 kozme­tických výrobkov. Vykonaných bolo 185 kontrol na základe hlá­sení zo systému RAPEX,“ ukon­čila správu Hrebeňáková.

(ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.