Žiaci a študenti vo Svidníku si zvyšovali IT zručnosti vďaka mikroprojektu

Mesto Svidník sa úspešne zapojilo do projektu „Podnikanie ako alternatíva odbornej prípravy mládeže” INT/EK/KAR/3/I/B/0091 v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Tento projekt realizujeme v spolupráci s vedúcim partnerom Powiatom Rzeszów. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štát­neho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014 – 2020.

Cieľom mikroprojektu je vytvoriť podmienky pre mládež z pohra­ničia na získanie kompetencií v oblasti inteligentnej špecializácie, predovšetkým IT a zlepšenia kva­lity života prostredníctvom vzniku alternatívnych možnosti, ktoré sa budú týkať prípravy na budúce za­mestnanie.

Mikroprojekt „Podnikavosť ako alternatíva odbornej prípravy mlá­deže“ priniesol aktivity, ktoré po­môžu doplniť a zlepšiť dôležité kompetencie na európskej úrovni. Dôležité z hľadiska profesionál­nej kariéry mládeže poľsko-slo­venského pohraničia, čo by malo zjednodušiť ich štart do života do­spelých. V prvej fáze projektu sa realizovalo školenie pre študentov stredných škôl a pre žiakov posled­ných ročníkov základných škôl na tému tvorby a administrácie inter­netových stránok a vedenie blogov, ako aj vedenia účtov na vybraných obchodných platformách, vďaka čomu výrazne vzrastú jej kompe­tencie v oblasti informačno-komu­nikačných technológií.

Študenti získali dodatočné zruč­nosti, ktoré sa im zídu v súkrom­nom živote, v procese vzdelávania a v budúcej kariére. Učitelia i pra­covníci úradov získajú v ďalších fázach nové znalosti a možnosti zlepšenia ich práce. Výmena infor­mácií, skúseností a osobné vzťahy s účastníkmi, budú prezentované na záverečnej medzinárodnej kon­ferencie v Košiciach, ktorá pod­porí ďalší princíp, podľa ktorého majú krajiny spolupracovať s ci­eľom posilnenia vnútorných mož­ností budovania trvalo udržateľ­ného rozvoja, o.i. prostredníctvom výmeny vedomostí a informácií.

(msú)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.