NAJLEPŠIE ODBORNÉ KNIHY V KRAJI: Metropolita Lavr a Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska

Prvý ročník súťaže o Knihu roka Prešovského samosprávneho kraja už pozná svojich víťazov. Na základe hlaso­vania o nich rozhodla verejnosť, ktorá vyberala tituly zo 45 nominácií. Knihami roka Prešovského samospráv­neho kraja (PSK) za rok 2017 sa stali v kategórii beletria Povesti a príbehy z Lenartova od Silvii Havelkovej, v kategórii odborná literatúra titul Metropolita Lavr, ktorú napísal Michal Škurla.

Zo 45 kníh, ktoré boli do súťaže nominované zaujali prvé priečky práve knihy od autorov z nášho re­giónu. Nominované knihy Nadež­dy Varcholovej a Michala Škurlu boli úspešné v kategórii Odbor­nej literatúry získali prvé a druhé miesto. “Podduklianska knižnica vo Svidníku do tejto súťaže nomi­novala 3 knihy Z beletrie to bola kniha Miroslava Majerníka s ná­zvom Záhadná tuláčka, a z náučnej literatúry kniha Michala Škurlu- Metropolita Lavr. Trojicu uzatvá­rala kniha Nadeždy Varcholovej Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska. Do súťaže celkovo bolo za celý kraj nominovaných 33 odborných kníh a 12 kníh belet­rie,” informoval riaditeľ knižnice Kamil Beňko.

ROZHODLO 345 HLASOV

Víťazom Kniha roka 2017 v ka­tegórii odborná literatúra sa stala kniha Metropolita Lavr, ktorej autorom je Michal Škurla rodák z Ladomirovej s počtom 345 hla­sov. Z Ladomirovej pochádzal aj pravoslávny metropolita Lavr, vlastným menom Vasiľ Škurla, ktorého život je spätý s ladomi­rovským pravoslávnym kláštorom. Bol metropolitom východo-ame­rickým a newyorským, pôsobil v kláštore v Jordanwille (USA). Na druhom mieste sa umiestnila kniha dlhoročnej odbornej pracovníč­ky - folkloristky Múzea ukrajin­skej kultúry vo Svidníku Nadeždy Varcholovej Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska. Publikácia sa zaoberá ľudovou vierou v nad­prirodzené bytosti, ktoré škodili alebo pomáhali človeku, je ich analý­zou. V publikácii sú au­tentické terénne zápisy zozbierané prevažne au­torkou na území severo­východného Slovenska za posledné desaťročia 20. storočia, ktoré sa re­alizovali v rámci vedec­ko-výskumnej činnosti v uvedenom múzeu.

PUTOVNÁ VÝSTAVA

Obidve knihy boli vy­tlačené v Tlačiarni svid­níckej. „Srdečne blaho­želáme víťazom súťaže ale aj všetkým autorom, ktorí boli do tejto súťaže nominovaní. Veríme, že víťazné a všetky ostatné knihy si nájdu svojich verných čitateľov nielen v mesiaci knihy ale aj po celý rok“, dodal na záver Benko. Z kníh, ktoré sa zúčastnili súťaže Kniha roka PSK bude zostavená putov­ná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Prešovského samospráv­neho kraja.

(ver)


Výsledky v kategórii Beletria:

1. miesto (190 hlasov):

Povesti a príbehy z Lenartova

(Silvia Havelková)

2. miesto (101 hlasov):

Útek z pekla (Juraj Šebo)

3. miesto (83 hlasov):

Premlčané ticho (Nina Kollárová)

Výsledky v kategórii Odborná literatúra:

1. miesto (345 hlasov):

Metropolita Lavr (Michal Škurla)

2. miesto (202 hlasov):

Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska (Nadežda Varcholová)

3. miesto (146 hlasov):

Zbierka piesní z Údolia večného potoka (Obec Lenartov)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.