Mesto dostalo pokutu kvôli porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, ODVOLALI SA

Mestu UVO vyrúbal pokutu 90.000 eur za obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní pri výstavbe bytoviek na Festivalovej ulici.

Úradu pre verejné obstarávanie bol doručený podnet na výkon kontroly postupu Mesta Svidník, a to z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri prenájme pozemku za účelom výstavby bytov nižšieho štandardu bloky B a C na Ul. Festivalovej vo Svidníku vopred vybraným súkromným spoločnostiam formou priameho zadania, bez použitia postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní. Prebieha správne konanie o uložení pokuty. Rozhodnutie má padnúť do konca mája.

„Úrad pre verejné obstarávanie v čase od 15. 7. 2016 do 16. 8. 2016 vykonal kontrolu postupu mesta Svidník, pričom jej výsledok bol protokol, v ktorom úrad skonštato­val, že mesto Svidník postupovalo v rozpore s § 9 ods. 1 a ods. 3 záko­na o verejnom obstarávaní, nakoľ­ko ako verejný obstarávateľ si ne­splnilo povinnosť postupovať pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní, a toto poru­šenie malo vplyv na výsledok ve­rejného obstarávania. O výsledku kontroly bolo mesto informované 22. 8. 2016. Prerokovaním proto­kolu bola kontrola ukončená a toho času prebieha správne konanie o uložení pokuty,“ informovala Jan­ka Zvončeková z Úradu pre verej­né obstarávanie.

Ďalej uviedla, že dňa 12. 1. 2018 bolo vydané prvostupňové roz­hodnutie a uložená pokuta za to, že účastník konania zvolenou formou kombinácie zmluvných vzťahov neoprávnene aplikoval výnimku podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. m) ZVO, a týmto pri obstaraní vý­stavby bytov nižšieho štandardu bloky B a C na Ul. Festivalovej vo Svidníku sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu na daný predmet zákazky na uskutočnenie staveb­ných prác podľa ZVO, spôsobom alebo postupom ustanoveným ZVO, a teda účastník konania ko­nal v rozpore s § 9 ods. 1 ZVO. „Rozhodnutie nenadobudlo právo­platnosť, nakoľko voči nemu podal účastník konania v zákonnej lehote rozklad, o ktorom bude rozhodo­vať druhostupňový správny orgán. Druhostupňový správny orgán je predseda úradu. Lehota na vyda­nie rozhodnutia je do mája 2018,“ uviedla Zvončeková.

VOOK: Z ČOHO SA BUDÚ POKUTY PLATIŤ?

Poslanca Jána Vooka zaujímalo, z čoho sa prípadné pokuty budú platiť. „Čo sa týka rozpočtu, vôbec sa nebavíme o tom, čo nás možno čaká, a to je vyčíslenie prípadných pokút a súdnych sporov. V prípa­de, že by sme museli tieto sumy zaplatiť, neviem, či budeme môcť realizovať nejaké stavby a rekon­štrukcie v meste.“

Primátor mesta Ján Holodňák uvie­dol, že čo sa týka pokút, bol podnet z Úradu na verejné obstarávanie, ktorý sa už ťahá od samostatnej výstavby bytoviek na Ul. Festiva­lovej. „Konečné riešenie nemáme, či bude pokuta, alebo nebude. Ak bude, budeme sa s tým musieť vy­sporiadať, ale budeme robiť všetko pre to, aby pokuta nebola,“ pove­dal Holodňák.

HIRČKO: VERÍM, ŽE ZA POCHYBENIE NEBUDÚ NIESŤ NÁSLEDKY VŠETCI OBČANIA MESTA

Do diskusie sa pridal poslanec Ján Hirčko. „Pokutu sme dostali z úradu pre verejné obstarávanie za nedodržanie postupov pri ve­rejnom obstarávaní bytoviek niž­šieho štandardu. Ja som bol jeden z mála aj s kolegom Žákom, ktorí sme upozorňovali na to, že pria­mym zadaním sme dali za veľmi výhodných podmienok nájom po­zemku, takisto sme odpredali ešte i projektovú dokumentáciu podľa mňa za nízku cenu a vybrali sme rovno zhotoviteľa. Upozorňovali sme, že sa neháji záujem mesta, ale stavebnej skupiny. Samozrejme, mesto sa odvolalo, tak ja dúfam a verím v mene všetkých občanov, že uspejeme, aby tých 90 000 eur nemusel zaplatiť každý jeden ob­čan. Ale mrzí ma iná vec, že som bol mnohokrát obviňovaný zho­toviteľom stavby, dokonca vyža­doval verejné ospravedlnenie za poškodzovanie dobrého mena. Bol som niektorými poslancami obvi­nený, že zavádzam, klamem... Na záver chcem ešte raz zopakovať, že verím, že za toto pochybenie ne­budú niesť následky všetci občania mesta Svidník.

V opačnom prípade, nech tú po­kutu následne zaplatia tí, ktorí to spôsobili, doplnil Hirčko.

HOLODŇÁK: VÝSLEDOK BUDE, AKÝ BUDE

Právnik mesta Miroslav Novák po­vedal, že momentálne sa čaká na rozhodnutie. „My sme požiadali o zrušenie rozhodnutia a zastavenie konania,“ uviedol Novák.

Primátor skonštatoval, že je to veľmi zložitý problém a výsledok bude, aký bude. „Tu na tom-to zastupiteľstve bolo prijaté rozhod­nutie, že byty budeme stavať systé­mom hodným osobitného zreteľa. To rozhodnutie bolo prijaté pre­to, že mesto malo zlú skúsenosť. Jedna bytovka nám spadla, bola asanovaná a učilište strojárske na Ulici Sov. hrdinov – nespochybni­teľne havarijný stav balkónov, lo­džií, kde mohlo dojsť k úrazu. Toto zastupiteľstvo nespochybniteľne schválilo, že sa bude obstarávať prípadom hodným osobitného zre­teľa a ten zreteľ bol jasne pomeno­vaný,“ dodal Holodňák.

VERONIKA LAZORÍKOVÁ

Autor: redakcia
Úradu pre verejné obstarávanie bol doručený podnet na výkon kontroly postupu Mesta Svidník, a to z dôvodu porušenia zákona...
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.