Park arm.gen. Ludvika Svobodu čoskoro zrekonštruujú - poslanci uvoľnili peniaze

Námestie vo Svidníku rekonštruujú okolo 20 rokov. Poslanci dali tentoraz rekonštrukcii Parku arm. gen. Ludvíka Svobodu zelenú. Financovať sa bude z peňazí, ktoré sú na Fonde drevín.

„Tento proces rekonštrukcie pre­bieha prakticky od roku 1997, za­čiatkom rekonštrukcie pešej zóny v jednotlivých etapách. Pešiu zónu sme riešili ako celok a bola na­vrhnutá tak, že sa bude realizovať postupne podľa finančných mož­ností. Rekonštrukcia parku je spo­ločný projekt s mestom Jaroslav a je súčasťou rekonštrukcie pešej zóny. Bude sa realizovať rekon­štrukcia nielen pri Soche arm. gen. Svobodu, ale aj plochy pri Dome kultúry a chodník na Ulici Sov. hr­dinov. Rovnako tak sa bude riešiť aj parkovisko pri Dome kultúry. Tým by sa ukončil celkový proces rekonštrukcie pešej zóny. Kom­pletná rekonštrukcia pešej zóny by sa dokončila po osemnástich ro­koch,“ uviedol primátor mesta Ján Holodňák.

PENIAZE Z FONDU DREVÍN

Poslanec Pavel Olejár by chcel, aby sa rekonštrukcia platila z peňa­zí, ktoré sú na Fonde drevín. „My máme účet na Fonde drevín, kde je momentálne tuším 550 000 eur, tie si môžeme do konca roka bez nejakej finančnej náročnosti poži­čať a ja odporučím v zmene toho návrhu, aby mestský úrad využil tieto finančné prostriedky, aby ich zapojil do rozpočtu, aby sme pešiu zónu mohli čím skôr rekonštruo­vať.“ Primátor sa tomuto návrhu potešil. Poslanec Ján Vook sa pý­tal, či sa pri rekonštrukcii parku gen. Svobodu konečne osvetlí aj Socha gen. Svobodu.

HIRČKO: ŠKODA, ŽE DO PROJEKTOV NEZAPÁJAME OBČANOV, KTORÍ MAJÚ DOBRÉ A KREATÍVNE NÁPADY

Poslancovi Jánovi Hirčkovi chýba v obnove parku čosi navyše. „Chý­ba mi tam niečo navyše, nejaká wifi časť, možno stanica na dobíjanie mobilných telefónov, informač­né tabule, proste niečo navyše, čo korešponduje s dobou. Príkladom by mohlo byť aj kino. Zrekonštru­ovali sme ho, ale priestor je malý, sedadlá sú také aké sú a podobne... Občania a verejnosť majú mnoho dobrých a kreatívnych nápadov a možno je škoda, že do toho ne­zapájame práve občanov, ktorí by mohli v mnohých ohľadoch veci­am pomôcť a dať inšpiratívne ná­pady,“ zdôraznil Hirčko.

Do diskusie sa zapojil aj poslanec Vladimír Kaliňák. „Čo sa týka par­ku, veľa sa o ňom diskutuje na soci­álnych sieťach i v uliciach, rozprá­va sa, že čiastka na rekonštrukciu je predražená. Treba povedať, že tá posledná etapa rekonštrukcie pešej zóny zahŕňa aj okolie kultúrneho domu a sochy Alexandra Pavloviča a tá cena už sa nejaví tak hrozivo.“

GONDEK: OD PRVEJ CHVÍLE TO BUDE VYZERAŤ PERFEKTNE

Park bude obnovovať firma, ktorú vlastní pán Gondek. „Je tu autor­ské právo človeka, ktorý navrho­val celú rekonštrukciu pešej zóny rozdelenú do šiestich etáp. Celá táto časť, ktorá by sa mala realizo­vať, naväzuje na štúdiu, ktorá bola spracovaná. Čiže budeme naväzo­vať na materiály, ktoré už boli pou­žité. Bude taktiež asfalt a cyklistic­ký chodník, ktorý bude ohraničený prírodnými obrubníkovými mate­riálmi. Parkovisko pred terajším domom kultúry, ktorý bol rekon­štruovaný, bude asfalt vyfrézovaný a bude vyasfaltované celé parko­visko. Na ňom by malo byť vodo­rovné značenie pre autobusy, pre osobné autá a taktiež parkoviská pre telesne postihnutých a všetko, čo súvisí s aktuálnymi normami. Celé parkovisko bude podľa nori­em taktiež ohraničené obrubníkmi. Verejné parkové osvetlenie by sa malo vymeniť za výbojkové svie­tidlá, celá elektrina parku sa teda vymení. V sadovníckych úpravách sa zrealizuje 29 ks stromov, 259 ks krov. Stromy sú približne vo výške 2,20 m, takže od prvej chvíle, keď sa to urobí, tak to bude vyzerať perfektne. Samozrejme, súčasťou sú koše na odpadky, cyklistické stojany, ktoré k cyklochodníkom samozrejme patria, sú tam infor­mačné stojany a tabule. Pri podpí­saní zmluvy bolo potrebné zložiť na účet mesta zábezpeku 10 % z celkovej ceny. To je 46 300 eur, ktoré nám budú vrátené až po do­končení stavby. Prvá faktúra bude po dokončení 40% stavby vo výške 160 000 eur a dobou splatnosti dva mesiace. Toto všetko musí firma realizovať z vlastných prostried­kov. Ďalšiu časť vynaložených prostriedkov môžeme požadovať až po dokončení a skolaudovaní stavby. Rovnako tak vloženú zá­bezpeku. Takže to nie je také jed­noduché, že prídem, začnem stavať a hneď dostanem peniaze. Nemám právo hodnotiť projekt pešej zóny a takisto nemám právo vyjadro­vať sa k cenám. Takisto nemáme právo zmeniť napríklad ani dĺžku obrubníkov alebo ich druh. Zmena materiálu neprichádza do úvahy,“ objasnil pán Gondek.

IVANČOVÁ: MIERNE PREMRHANÁ PRÍLEŽITOSŤ

Poslankyňa Marcela Ivančová skonštatovala, že poslanec Hirčko jej hovorí z duše. „Dvadsaťročné riešenia? Nedá sa len konzervovať súčastný stav a vymeniť dlažby. Z tohto hľadiska mi to príde ako mierne premrhaná príležitosť... Chýba mi tu živosť, nápad a ko­munikácia s ľuďmi, že čo v tom meste chcete mať. Ja tam nevidím žiaden prvok pre deti, kvôli kto­rému by tam prišli matky s deťmi sa hrať. Nakoniec zistíme, že je to prázdne, lebo ľudia pôjdu niekam inam tráviť čas. Chcem apelovať na vedenie mesta, aby ustanovilo dozor na stavbu, aby sme sa vyhli problémom, ako boli na B6. Dajme tam stavebný dozor a správajme sa k tomu, ako keby sme stavali vlastnú stavbu, ako by to bol náš vlastný dvor.“

POCHANIČ: PRESUNUTÍM TRHOVISKA NA SADKU HO ZLIKVIDUJEME

Poslanec Pavel Olejár hovoril, že tému mali otvoriť vtedy, keď sa mesto do projektu zapojilo. Do dis­kusie sa zapojil aj poslanec Franti­šek Pochanič. Vadí mu, že tržnica sa presúva na autobusovú stanicu. „Presunutím trhoviska na SAD-ku ho zlikvidujeme. Nevieme nájsť nejaký priestor pri rekonštrukcii, aby sme tam to trhovisko vtesna­li? Tak aby, ako sa hovorí, zostal aj vlk sýty, aj ovca celá? Zarmútime veľa ľudí v meste, ktorí chodili na to trhovisko.“ Aj poslanec Kaliňák podporil túto myšlienku. „Sú dve alternatívy - buď využijeme mini­parčík, kde bola zmenáreň. Keby sa tie prerastené smreky upravili, tam by sa dal využiť priestor na zachovanie tržnice, alebo druhou alternatívou je priestor po býva­lých troch rómskych bytovkách oproti cez cestu. Negatívom toho je, že si to vynúti ďalšie finančné prostriedky.“

Diskusiu zakončil primátor. „Otáz­ky, ktoré ste dávali, sú oprávnené, možno ten projekt nie je z roku 1997, ale bol oprášený a znovu na­vrhovaný, ale jednoducho, zásadné zmeny kvôli autorskému právu ne­boli možné,“ dodal Holodňák.

VERONIKA LAZORÍKOVÁ

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.