Týždeň mozgu

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. V 61 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie.

V dňoch 12. až 18. marca 2018 sa uskutoční na Slovensku celosvetová kampaň Týždeň mozgu, ktorá sa koná už po 11- krát pod zastrešením Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Cieľom tejto kampane je upriamiť pozornosť verejnos­ti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich lieč­by, ale najmä o prevencii.

Mozog je potrebné precvičovať v každej etape ľudského života, najmä s pribúdajúcim vekom, preto má akcia za cieľ odporúčať a upozorniť na aktivity, ktoré udržia mozog v takej kondícii, aby bol v pohotovosti. Každodenné činnosti ako je premýšľanie, udržiavanie vitality, okysličo­vanie mozgu pohybom na vzduchu, tréning pro­stredníctvom aktivít, ako je lúštenie krížoviek, sudoku, hlavolamov, čítanie kníh a komuniká­cia s rozmanitou skupinou ľudí sú spoľahlivou prevenciou.

Práve kvôli zvyšujúcemu sa nárastu výskytu de­mencií v populácii je potrebné, aby sa téma toh­to ochorenia čo najviac odtabuizovala a venova­la sa jej dostatočná pozornosť. Alzheimerovou chorobou a príbuznými demenciami trpí v Eu­rópe 7,3 miliónov ľudí. V roku 2040 bude trpieť Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie viac ako 11 miliónov Európanov.

Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 60 000 pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet postihnutých na 180 000!

Medzi najčastejšie príznaky Alzheimerovej choroby patrí zhoršovanie pamäti, ktoré na­rušuje schopnosť plniť jednoduché úlohy kaž­dodenného života, časté opakovanie otázok, zmeny nálad a správania, zlá orientácia v zná­mom prostredí či časová dezorientácia.

Pracovníci oddelenia epidemiológie a výchovy k zdraviu RÚVZ so sídlom vo Svidníku pri­pravili na celý Týždeň mozgu rôzne aktivity – prednášky spojené s praktickými cvičeniami, povzbudzujúcimi prácu mozgu a pamäti – pre seniorov, deti MŠ a žiakov ZŠ.

TO, AKO NÁŠ MOZOG BUDE FUNGOVAŤ, MÁME VO SVOJICH RUKÁCH.

RÚVZ Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.