Po stopách Gymnázia Duklianskych Hrdinov vo Svidníku

Chemické laboratórium kedysi

V predchádzajúcom čísle sme vás informovali o tom, že Gymnázium DH vo Svidníku dňa 28. septembra 2018 oslávi 70-te výročie jeho založenia. Vzdelávanie je dôležitou súčasťou života mladých ľudí, a preto v tomto príspevku by sme vám radi priblížili jeho súčasné možnosti na našej škole.

VZDELÁVANIE

Naše gymnázium je úplná stredná všeobecno-vzdelávacia škola, kto­rá pripravuje žiakov vo štvorroč­nom vzdelávacom programe predovšetkým pre štúdium na vy­sokých školách. Školský vzdeláva­cí program sa snažíme v maximál­nej miere prispôsobiť potrebám žiakov, preto majú žiaci možnosť voľby predmetov v 3. a 4. roční­ku. Volia si tie predmety, z ktorých následne budú maturovať vrátane konverzácie z cudzieho jazyka.

V poslednom období škola prešla výraznou obnovou. Zriadila sa vlastná kotolňa, bola vymenená strecha na budove školy a zateple­ná fasáda, zrekonštruované multi­funkčné ihrisko a školská jedáleň.

Zrekonštruované boli aj o od­borné učebne chémie a fyziky. Zároveň sme v rámci projektov Implementácia IKT do školského vzdelávacieho programu a Potreba vedomostnej spoločnosti rovná sa kvalitná príprava vybavili všetky učebne ďalšími modernými učeb­nými pomôckami a informačno - komunikačnými pomôckami - notebookmi, interaktívnymi tabu­ľami, vizualizérmi, hlasovacími zariadeniami, elektronickými čí­tačkami kníh, atď.

Taktiež sme zriadili novú knižnicu s cca 7000 titulmi - odbornou lite­ratúrou, beletriou, slovníkmi a pod.

V súčasnosti sme zapojení do ná­rodného projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie. Účasť v projekte nám umožňuje využívať inovatívne nástroje vo výučbe matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov, ab­solvovať množstvo zaujímavých aktivít - popularizačné prednášky, veda v meste, IT čajovňa, súťaže, atď. a takto zvýšiť matematické a prírodovedné zručností našich žia­kov. Škola bude vybavená tzv. IT ScienceLab-om, čo nám umožní ďalšie skvalitnenie výučby predo­všetkým prírodovedných predme­tov využitím tzv. počítačom pod­porovanej výučby.

Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku za 70 rokov od jeho založenia prešlo mnohými zmena­mi. Napriek tomu je to stále tá istá škola a jej brány opustilo už vyše 4 000 absolventov, ktorí šíria dobré meno svojej alma mater, ale aj dob­ré meno nášho regiónu po celom Slovensku i v zahraničí.

Autor: redakcia
Chemické laboratórium dnes Multifunkčné ihrisko dnes Ihrisko kedysi
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.