Svidnícka nemocnica má nového riaditeľa

Slavko Rodák, nový riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Svidník.

Nemocnica Svet zdravia vo Svidníku má od piatku nového riaditeľa. Stal sa ním Slavko Rodák, ktorý na tomto poste strieda doterajšieho riaditeľa Eugena Leša. Eugen Lešo bude naďalej viesť nemocnice v Humennom, vo Vranove nad Topľou a v Stropkove.

Eugen Lešo pôsobil ako riaditeľ svidníckej nemocnice od apríla 2014. Za ten čas boli v nemocnici vybudované nové oddelenia ane­stéziológie a multiodborovej inten­zívnej medicíny aj psychiatrická liečebňa. Zrealizovali sa viaceré významné medicínske a prevádzko­vé investície. Súčasne sa mu poda­rilo postupne plniť plán generačnej výmeny zdravotníckeho personá­lu. „Rád by som Eugenovi Lešo­vi verejne poďakoval za enormné množstvo vykonanej práce pre ne­mocnicu. Spolu s jeho tímom sa mu podarilo vytvoriť dobré zázemie a atmosféru, s ktorou pravidelne vy­jadrujú v prieskumoch svoju spo­kojnosť aj pacienti. Nemocnica pre­chádza náročným transformačných obdobím, a preto potrebuje lídra, ktorý sa bude venovať iba jej rozvo­ju. Som presvedčený, že Slavko Ro­dák dokáže pomôcť nemocnici pri budovaní nových perspektívnych oblastí zdravotnej starostlivosti pre celý okolitý región,“ zdôraznil Vla­dimír Dvorový, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete ne­mocníc Svet zdravia.

Slavko Rodák pôsobil v sieti Svet zdravia od júna 2015 doteraz ako špecialista na manažment prevád­zky. Predtým bol členom predsta­venstva popradskej nemocnice. V minulosti zastával viaceré mana­žérske posty v obchodných spoloč­nostiach. Vysokoškolské štúdium zavŕšil na Podnikovo-hospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Narodil sa vo Svidníku a posled­ných trinásť rokov žije s rodinou v Poprade. Je ženatý, má dve deti.

„Pracovnú ponuku viesť nemocnicu vo Svidníku som prijal s veľkým re­špektom. Rád by som využil a ďalej rozvinul jej maximálny potenciál na regionálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ako rodák to navyše považujem za svoj osobný záväzok voči tomuto kraju,“ vysvetlil Slav­ko Rodák, nový riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Svidník. (tk)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.