Žiaci zo Svidníka si zvyšovali komunikačné zručnosti

Mesto Svidník sa úspešne zapojilo do projektu „Podnikanie ako alternatíva odbornej prípravy mládeže” INT/EK/KAR/3/I/B/0091 v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Tento projekt realizujeme v spolupráci s vedúcim partnerom Powiatom Rzeszów. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štát­neho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014 – 2020.

Pre žiakov z mesta Svidník sa uskutočnilo školenie týkajúce sa techník sebahodnotenia, autore­prezentácie a organizácie času, čo pomôže zlepšiť kvalitu ich života a vytvorí im vhodné podmienky pre rozvoj pracovných kompetencií, ktoré sú na trhu momentálne veľmi žiadané. Cieľom mikroprojektu je vytvoriť podmienky pre mládež z pohraničia na získanie kompeten­cií v oblasti inteligentnej špeciali­zácie, predovšetkým IT a zlepšenia kvality života prostredníctvom vzniku alternatívnych možnosti, ktoré sa budú týkať prípravy na budúce zamestnanie.

Získanie povedomia o záujmoch mladých ľudí, ich vzdelávacích a profesijných plánov je osožné pre lepšie prispôsobenie vzdelávacích programov a prístupu k žiakom. Vďaka týmto cieľom bude dosi­ahnutý hlavný cieľ mikroprojektu a ciele programu. Vďaka získaný­mi kompetenciám v oblasti mo­derných informačných a komu­nikačných technológií, v súlade s aktuálnymi a predpokladanými požiadavkami moderného sveta, bude mať mládež možnosť získať v budúcnosti lepšie pracovné mies­ta alebo si otvoriť vlastný interne­tový obchod, či správne a efektív­ne využívať sociálne siete.

(-msu-)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.