Týždeň písomných maturít

Maturitná skúška sa taktiež zvykne nazývať aj skúškou dospelosti. Jej prvú – písomnú časť absolvovali študenti počas minulého týždňa, kedy si vyše štyridsaťtisíc maturantov na celom Slovensku zasadlo k maturitným testom zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka či matematiky.

Písomné maturity čakali aj na štu­dentov šiestich stredných škôl vo Svidníku (Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Spojená škola, Stredná priemysel­ná škola, Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu, Stredná od­borná škola technická a Gymnázi­um duklianskych hrdinov). Práve študenti Gymnázia nám po skon­čení vyslovili svoje bezprostredné dojmy. „Myslím si, že témy na sloh zo slovenského a anglického jazy­ka boli tento rok veľmi vďačné a dalo sa k nim napísať veľmi veľa. Prvotné dojmy po teste z angličti­ny sú také, že bol veľmi náročný, takže uvidíme, ako to dopadne. Slovenčina sa zvládnuť dala a tí, čo sa učili pravidelne počas šty­roch rokov, by s ňou nemali mať veľké problémy, hoci sa bolo po­trebné popasovať aj s niekoľkými náročnejšími úlohami,“ vyjadrila sa gymnazistka Tatiana Kseničo­vá, ktorá si ako tému na sloh zvo­lila rozprávanie. Podľa ďalšieho gymnazistu Adama Harmadu boli písomné maturity „pohodové“. „Na slohové témy sme mali šťas­tie, najhorší bol pre mňa listening (počúvanie) z angličtiny. Test zo slovenčiny sa takisto dal zvládnuť. Trochu sa však obávam, či som pri slohu neskĺzol z diskusného príspevku do úvahy.“ Výsledky písomných maturít budú známe začiatkom mája a potom už na študentov čaká druhá – ústna časť maturitnej skúšky. Všetkým matu­rantom držíme palce. A schválne, ak by ste sa mali vrátiť do študent­ských čias, ktorú maturitnú sloho­vú tému by ste si vybrali?

1. „A načo je sloboda, ak nie na to, aby si sa angažoval?“ J. P. Sartre (Diskusný príspevok)

2. Spoločnosť sa mení, ale ľudská závisť a radosť zostávajú stále rov­naké (Úvaha)

3. Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám (Sláv­nostný príhovor pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia)

4. Priateľ mi podal ruku v pravý čas (Rozprávanie)

(red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.