SZTP vo Svidníku zhodnotila svoju činnosť

Vo štvrtok 15.marca sa v reštaurácii ,,JASMIN“ uskutočnila Výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Svidníku.

V úvode si prítomní minutou ti­cha uctili pamiatku zosnulých členov, naše rady opustili štyria členovia ZO. Činnosť našej ZO v minulom roku riadila 7 – členná rada na čele s predsedom Ladi­slavom Suchytrom. V roku 2017 sme zorganizovali niekoľko spo­ločensko – športových akcii, ako VČS, tri jednodňové zájazdy do Maďarska na termálne kúpalisko, Športové hry, oslávili sme Me­dzinárodný Deň Invalidov, uspo­riadali sme Turistický pochod a niektorí z nás sa zúčastnili Pra­covno – relaxačného stretnutia funkcionárov a členov ZO a OC na Mní-chovskom potoku. V ďal­šom priebehu sa členovia obozná­mili s hospodárením za rok 2017, so správou o hospodárení a prija­li aj plán práce a rozpočtu na rok 2018. V diskusii vystúpil aj pri­mátor Svidníka p. Ing. Holodňák, ktorý vyzdvihol prácu nášho vý­boru pod vedením p. Su-chytru. Ďalej v diskusii vystúpila aj pred­sedníčka KC SZTP v Prešove a oboznámila nás o novinkách v sociálnych zákonoch a legislatíve týkajúcej sa občanov s Ťažkým zdravotným postihnutím. Nako­niec predseda p. Suchytra zaželal všetkým účastníkom všetko dob­ré, hlavne veľa zdravia do ďal­šieho života a pozval členov na akcie, ktoré sa budú konať počas roka 2018. Po ukončení oficiálnej časti si všetci účastníci pochutnali na dobrom jedle, ktoré pri-pravili kuchári tejto reštaurácie. Touto cestou chceme poďakovať všet­kým sponzorom, ktorí nám pris­peli na zabezpečenie tejto akcie.

(Výbor ZO a OC SZTP vo Svidníku)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.