Turisti KST Beskyd Svidník bilancovali

Dňa 09.03.2018 sa konala výroč­ná členská schôdza KST Beskyd Svidník v areáli Spojenej školy vo Svidníku. Schôdze sa zúčastnilo 68 členov. Na schôdzi boli za čle­nov prijatí ďalší 23 záujemcovia, čo je doterajším klubovým rekordom svedčiacim o aktívny záujem najmä mladých ľudí o turistiku. Schôd­za prejednala a schválila správu o činnosti za uplynulé obdobie, ktorú predniesol predseda klubu Michal Hajduk. Zároveň predseda klubu zhodnotil aktivity klubu za uplynu­lých desať rokov, nakoľko minulý rok 2017 bol jubilejným pre klub – „90. rokov organizovanej turistiky v meste Svidník a jeho regióne“. Pri tejto slávnostnej príležitosti boli najaktívnejším členom klubu odo­vzdané zlaté a strieborné odznaky „Klubu KST“ a Jánovi Brudňákovi bol udelený výborom klubu odznak „Medaila Klubu slovenských turis­tov za významný prínos k rozvoju tu­ristiky v regióne“ za jeho dlhoročnú aktivitu v prospech turistiky. Taktiež boli odovzdané ďakovné listy a čest­né uznania udelené Výkonným vý­borom KST Bratislava. Výbor klubu KST Svidník týmto vyjadruje poďa­kovanie riaditeľke Spojenej školy vo Svidníku RNDr. Márii Makutovej za bezplatné poskytnutie priestorov pre konanie výročnej členskej schôdze. Poďakovanie patrí aj mestu Svidník za finančnú podporu pri turistických aktivitách klubu.

Výbor KST Beskyd Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.