Spotreba vody v byte - možnosti úspor v nákladoch za bývanie

Ročné vyúčtovanie býva často jediným momentom v roku, keď si vlastník bytu uvedomí poruchy v byte. Aj zdanlivo malý únik vody cez kvapkajúcu vodovodnú batériu alebo toaletu môže mať za následok vysoké náklady.

Kontrole spotrebovanej vody by mali vlastníci venovať pozornosť v priebehu celého roka, zvlášť počas obdobia, keď je byt na dlhšie obdo­bie neobývaný, prípadne prenajatý. Voda môže unikať z batérií, toali­et, v horšom prípade môže dôjsť k poruchám na vodovodných roz­vodoch. Náklady môže navyšovať aj pretláčanie studenej vody do tep­lovodného potrubia cez nekvalitné vodovodné batérie. Od 1.januára 2017 nadobudla účinnosť nová Vy­hláška MH SR č. 240/2016 Z.z., ktorá navyšuje základnú zložku na prípravu teplej úžitkovej vody z 10 percent nákladu na 20 percent, pri­čom spotrebnú zložku tvorí 80 per­cent nákladov. Doterajší pomer bol 10/90. Základná zložka sa rozpo­čítava medzi konečných spotrebi­teľov rovnakým dielom na každý byt, spotrebná zložka sa vypočíta na základe reálnej spotreby koneč­ného spotrebiteľa indikovanej úda­jom z určeného meradla - bytového vodomeru.

Ak chcúmaťvlastníci bytov väč­šiu kontrolu nad spotrebovanou vodou, mali by staviťpredovšet­kým na priebežné kontrolné odpočty vody (teplej a studenej) a rádiovútechnológiu.

V priebehu jedného dňa môže po­škodeným splachovacím mechani­zmom bezdôvodne pretiecť viac ako 500 litrov vody. Priebežné vykonávanie odpočtov meračov vody na teplú a studenú vodu je v rámci preventívy nevyhnutné a odporúča sa vykonať kvartálne (každé 3 mesiace). Doterajšia prax ukázala, že každý takýto odpočet a kontrola meračov v rámci bytové­ho domu odhalí poruchy v niekoľ­kých bytoch, ktoré mohli trvať aj viac ako pol roka, a to potom ná­sledne skresľuje celkovú spotrebu vody v dome. Odpočty a následné ich vyhodnotenie si môže spolo­čenstvo vlastníkov bytov vykoná­vať svojpomocne alebo prostred­níctvom externej spoločnosti. Je dôležité tieto odpočty pravidelne v bytovom dome vykonávať a odha­ľovať tak prípadné poruchy a úni­ky včas. Vlastníci môžu požiadať predsedu spoločenstva, aby kon­trolné odpočty pre bytový dom zabezpečil a tým maximalizoval úsporu na nákladoch.

Dôvodov, prečo vznikajú rozdiely medzi údajmi na bytových vodome­roch a na vyúčtovaní, je niekoľko:

· nepozorovaný únik vody

· rozdiel spotreby vody pri od­hadoch spôsobený nemeranými odbermi (nesprístupnené byty a pod.)

· kvalita vodomerov

· malé odbery vody pod úrovňou minimálneho prietoku, ktorých hodnotu nie sú bytové vodomery schopné zaznamenať

· úmyselné ovplyvňovanie majiteľ­mi bytov

· pretláčanie studenej vody do tep­lovodného potrubia cez nekvalitné batérie

· časový posun odčítania stavu vo­domerov

Rádiová technológia odpočty dát z prístrojov spracúva automatic­ky, bez časového posunu, a to aj na dennej báze a pre všetky, aj nesprístupnené byty v dome. Rá­diová technológia je v súčasnosti pre vlastníkov už cenovo oveľa prístupnejšou a stáva sa bežnou štandartnou súčasťou vybavenia domu v rámci jeho modernizácie. Vedúci bytového úseku našej spo­ločnosti poskytne predsedom spo­ločenstiev na požiadanie komplet­né informácie pri oboch spôsoboch kontroly spotreby.

Vo všeobecnosti možno konštato­vať fakt, že predsedovia spoločen­stva sú častou jedinými osoba­mi, ktoré sa starajú o riadny chod a spokojné bývanie vlastníkov bytov, často sú v bytovom dome okrem zástupcov vlastníkov na úradoch aj domovníkom, dôverní­kom aj poštárom. Je chvályhodné, že sú bytové domy , kde predsedo­vi spoločenstva pomáhajú aj ďalší vlastníci, resp. vchodoví dôverníci. Bežnou vecou je, že prevažná časť vlastníkov sa o chod spoločenstva nezaujíma, či už z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov, a najväčšia miera zodpovednosti a najväčšie bremeno zabezpečovania riadneho chodu bytovky je práve na predsedovi. Je to práca v záuj­me vlastníkov bytov, ktorá je čas­tokrát nedocenená a nie je ohod­notená adekvátne jej náročnosti. Predseda spoločenstva je prvou osobou pri vyskytnutí sa akéhokoľ­vek problému v dome, snaží sa zo­rientovať v často neprehľadnej le­gislatíve - pričom kompletný chod bytového domu zahŕňa takmer 300 právnych predpisov, pravidel­ne rieši aj susedské spory, túto prácu vykonáva na úkor času s rodinou, na úkor času na relaxáciu. Česť tým predsedom, ktorí aj na­priek týmto skutočnostiam svoju prácu vykonávajú zodpovedne, a vlastníkom bytov, ktorí sú predse­dovi nápomocní, pretože ide o to, „aby sa každodenná práca stala nie dennou tragédiou, ale skôr denným úsmevom“. (Ján Pavol I.)

(JUDr. Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT,s.r.o.)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.