VYJADRENIE UČITEĽOV GYMNÁZIA V GIRALTOVCIACH

K NÁVRHU KOMISIE ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE, TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU PRI ZASTUPITEĽSTVE PSK K ZEFEKTÍVNENIU A RACIONALIZÁCII STREDNÝCH ŠKOL V OKRESOCH SVIDNÍK A STROPKOV

 

V minulých dňoch si obyvatelia Giraltoviec mohli prečítať v týždenníkoch Dukla a Podduklianske noviny návrh predsedu Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK, pána Mariána Damankoša o „racionalizácii“ školskej politiky v okresoch Svidník a Stropkov. Najmä zamestnancov Gymnázia v Giraltovciach pobúril tento návrh. Je zarážajúce, že o takých závažných návrhoch sa dozvedajú tí, ktorých sa to bezprostredne týka z médií. (O nás bez nás?!)

Žijeme ďaleko od politického centra štátu, ale sme súčasťou jednotnej Slovenskej republiky a nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa likvidáciou školských zariadení, nemocníc a podobných inštitúcií uberalo riadnym občanom štátu právo na všestranný, harmonický a plnohodnotný rozvoj. Gymnázium v Giraltovciach má dlhoročnú tradíciu (65 rokov) a tvorí pevnú os rozvoja vzdelanosti v Podduklianskom regióne.

Gymnázium v Giraltovciach prešlo za ostatné roky kompletnou rekonštrukciou a rozsiahlou modernizáciou všetkých učební. Nie je preto potrebné do týchto oblastí investovať žiadne ďalšie finančné prostriedky. Napríklad v roku 2007/2008 boli realizované tieto úpravy: prístavba šatne a posilňovne, výmena radiátorov, elektronizácia a revitalizácia zariadenia školského stravovania, vonkajšia izolácia objektu. V rokoch 2009/2010 získala škola nenávratný finančný príspevok na realizáciu 2 projektov. Na projekt  „V našej škole moderne a hravo“ sme získali príspevok vo výške takmer 130 000 eur a na projekt „Modernizácia a skvalitnenie edukačného procesu rekonštrukciou Gymnázia v Giraltovciach“ príspevok vo výške takmer 600 000 eur.  V tom istom roku sa realizovala oprava príjazdovej cesty a parkovísk, komínov na budove školy, suterénnych priestorov a bol vymaľovaný interiér školy. V roku 2014/2015 sme získali opäť nenávratný finančný príspevok na projekt „Posilnenie poznávacích schopností žiakov experimentami v moderných školských laboratóriách“ vo výške 263 000 eur a boli uskutočnené opravy plynových kotlov. Realizáciou vzdelávacích projektov v hodnote takmer 1 000 000 eur sa stala naša škola jednou z najlepšie technicky vybavených škôl nielen v rámci spomínaných okresov, ale aj kraja. Zrušiť kompletne zrekonštruovanú a technicky moderne vybavenú školu nemožno považovať za racionalizačný krok!

Gymnázium Giraltovce nemá záujem pôsobiť na úkor niekoho iného, ale nemôžeme byť spokojní s tým, že sa neustále otvárajú nové školy vo väčších mestách, kde v niektorých počet gymnázií dosahuje už dvojciferné číslo, pričom aj niektoré z týchto škôl majú problém s počtom žiakov. Racionalizácia stredných škôl nášho kraja by nemala spočívať v rušení menších škôl v okrajových regiónoch, ktoré tak strácajú možnosť ďalšieho rozvoja. Práve menšia škola môže byť v rámci daného regiónu veľkým prínosom.

Rodinný charakter našej školy prispieva k rozvoju talentovaných a nadaných žiakov, poskytuje možnosť individuálnej práce vo vzdelávacej, záujmovej i projektovej oblasti. Pod vedením skúsených učiteľov sa zapájajú žiaci našej školy každoročne a s veľkým úspechom do národných i medzinárodných projektov. Za všetky spomenieme jeden. V roku 2018 žiaci 2. A triedy zvíťazili v celonárodnom kole projektu Euroscola, za čo boli odmenení týždenným pobytom v Štrasburgu s dvojdňovou návštevou Europarlamentu. Veľkou devízou týchto projektov je aktívne využívanie jazykových zručností nadobudnutých na hodinách cudzích jazykoch. Víťazstvo v projekte Euroscola  nie je náhodné. Naši žiaci boli odmenení návštevou Štrasburgu za popredné umiestnenia v projekte Euroscola už po štvrtýkrát.

Chceme byť súčasťou vyspelej Európy. Vyspelú Európu tvoria vyspelé štáty, vyspelé štáty tvoria rovnomerne rozvinuté regióny. Rešpektujme regionálne špecifiká, lebo aj tie môžu pozdvihnúť ich úroveň.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.