Vracajú sa Bukovce a Gribov

V piatok minulého týždňa sa uskutočnila Riadna konferencia Ondavského oblastného futbalového zväzu vo Svidníku. Z pozvaných 19-tich delegátov, ktorými sú zástupcovia klubov štartujúcich v VI. a VII. lige, sa prezentovalo šestnásť. Chýbali zástupcovia Breznice, Ladomirovej a Havaja. 

 

Delegáti kooptovali nových členov Riadnej konferencie. Na- miesto A. Tyča (Hrabovčík) bol kooptovaný S. Štefanišin, za S. Viravca (Rovné) nastúpil J. Vira- vec, P. Dovičáka (Lomné) nahra- dil M. Hospodár a a namiesto M. Mojseja bude Miňovce v tomto orgáne zastupovať J. Špirňak. Novými členmi Riadnej konfe- rencie sa stali zástupcovia sta- ronových futbalových klubov v medziokresných súťažiach – Bukovce bude zastupovať M. Mačoško a Gribov Š. Mulík. V rámci diskusie predseda OOFZ O. Brendza informoval o novinkách vo futbalovom hnutí, ktoré boli prezentované na nedávnej konferencii SFZ. V súťažiach riadených OOFZ ho potešilo, že v uplynulom ročníku sa nevy- skytla ani jedna inzultácia roz- hodcu, zaznamenané boli štyri nenastúpenia na stretnutia. V závere Riadnej konferencie pri príležitosti životného jubilea 60 rokov bol plaketou za rozvoj futbalu ocenený zástupca fut- balu v Mestisku Slavomír Baka. Hneď po konferencii sa usku- točnil Aktív Športovo-technickej komisii OOFZ, ktorý bol  zameraný na prípravu nového súťažného ročníka 2018/2019. Najvyššia medziokresná súťaž by mala mať 14 účastníkov a štartuje 5. augusta 2018. V prie- behu tohto týždňa sa ešte bude riešiť pôsobenie Hrabovčíka v novom ročníku a prípadná účasť Mestiska alebo Bukoviec v VI. lige. Všetko záleží od po- tvrdenia účasti Hrabovčíka a zväz vynaloží všetko úsilie, aby VI. liga mala spomínaných štr- násť mužstiev. VII. liga sa bude hrať trojkolovo a odštartuje 19. augusta. Predzvesťou nového futbalového ročníka bude 1. kolo Pohára predsedu OOFZ, ktoré sa odohrá 29. júla. Mlá- dežníci nový súťažný ročník ab- solvujú v jednej skupine doras- tu a v dvoch skupinách žiakov. V závere aktívu boli pohármi a diplomami ocenené najlepšie 

kluby a strelci gólov za súťažný ročník 2017/2018. 

 

Hoci sa menoslov účastníkov VI. ligy v novom súťažnom roč- níku definitívne upresní v tom- to týždni boli už jednotlivým mužstvám pridelené losovacie čísla nasledovne: 1 – Miňovce, 2 – Chotča, 3 – Sitníky, 4 – Tisinec, 5 – Kalnište, 6 – Stročín, 7 – Rov- né,8–Radoma,9–Kuková,10– Breznica, 11 – Lomné, 12 – Hra- bovčík, 13 – Lúčka, 14 – Mestis- ko (Bukovce). V prvom kole by sa teda mali stretnúť tieto dvojice: Miňovce – Mestisko (Bukovce), Chotča – Lúčka, Sitníky – Hra- bovčík, Tisinec – Lomné, Kalniš- te – Breznica, Stročín – Kuková, Rovné – Radoma. 

 

-bar- 

 

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.