Ako obyvatelia Prešovského kraja nakupujú na internete

Internetové obchody patria k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim sektorom hospodárstva. Celosvetový obrat e-commerce v roku 2017 stúpol oproti minulému roku až o 24,8%. Až 59% ľudí zo Slovenska nakupuje na internete.

A ako vyzerajú nákupy cez in- ternet v Prešovskom kraji? Ako nakupujú obyvatelia Prešov- ského kraja narozdiel od zbyt- ku Slovenska? 

 

Preskúmali sme až niekoľko miliónov transakcií, ktoré vy- konali užívatelia v roku 2017, aby sme sa dozvedeli, koľko míňajú užívatelia jednotlivých typov zariadení, v ktorých me- siacoch nakupujú najčastejšie, v ktorých mesiacoch najviac míňajú, a taktiež v ktorých dňoch v týždni alebo dokonca v ktorých častiach dňa je ná- kupná aktivita najväčšia. Náš prieskum Vám taktiež odhalí, ktoré miesto zaujal Prešovský kraj v slovenskom rebríčku ná- kupov na internete. 

Užívatelia internetu z Prešov- ského kraja dávajú prednosť počítaču alebo notebooku pred mobilným telefónom – 55,50% zo všetkých transakcií bolo vy- konaných cez počítač. Cez mo- bilný telefón prebehlo 38,04% transakcií, kým cez tablet pre- behlo – neprekvapujúco – iba niečo cez 6%. 

 

Pokiaľ ide o priemerné výdav- ky, používatelia tabletov míňa- jú najmenej – v priemere niečo cez 48€ – kým užívatelia mo- bilných telefónov míňajú viac ako 65€. Víťazom v tomto kole sa stávajú používatelia počíta- čov, ktorí minú v priemere viac ako 69€. Musíme spomenúť aj rozdiel medzi užívateľmi sys- tému Android a iOS – použí- vatelia systému Android minú v priemere 59€, kým použí- vatelia systému iOS minú až takmer 67€. 

 

Keď sme porovnávali nákupnú aktivitu používateľov počas 

roka, tak sme zistili, že je naj- väčšia počas posledného štvrť- roku. Naopak – v prvej polovici roka používatelia nemajú veľký záujem o online nákupy. Hlav- ným dôvodom je to, že užíva- telia z Prešovského kraja plne  využívajú nákupné festivaly, ktoré sa konajú práve na konci roka. Netreba pripomínať, že v novembri sa konajú akcie ako Black Friday a Cyber Monday, priemerná hodnota objednáv- ky sa vtedy zvýši takmer až  na 87€, čo je omnoho viac ako predošlých 10 mesiacov. 

 

V ktoré dni v týždni obyvatelia Prešovského kraja nakupujú najviac? Užívatelia počítačov v piatok a užívatelia mobilných telefónov v nedeľu. 

 

V záujme dôkladnosti sme tiež rozdelili deň na 24 hodín, aby sme zistili, ktorá časť dňa je pri online nakupovaní najpopu- lárnejšia. V noci (od polnoci do 6:00) vykonajú obyvatelia Pre- šovského kraja iba niečo cez 3% z celkových nákupov. Ráno (od 6:00 do 12:00) toto per- cento narastá až na 21,96% a počas dňa (od 12:00 do 18:00) narastie na viac než 34%. Naj- viac nákupov sme zaznamena- li večer (od 18:00 do polnoci), kde percento stúploaž na viac ako 40%. Nákupná špička pri používateľoch počítačov je o 20:00 a pri používateľoch mobilov rovnako o 20:00 a o 21:00. 

 

Obyvatelia Prešovského kraja najviac nakupujú módu a elektroniku. Najobľúbenejšou kategóriou je móda, ako pre používateľov počítačov, tak aj pre používateľov mobilných telefónov. 

 

Prešovský kraj a zvyšok Slovenska 

 

Priemerná hodnota jedné- ho nákupu obyvateľov Pre- šovského kraja (61,01€) pri online nákupoch je omnoho väčšia ako priemerná hodno- ta jedného nákupu na Sloven- sku (57,36€). Aj používatelia počítačov (69,15€), mobilov (65,57€) a tabletov (48,32€), minú v priemere za jeden ná- kup viac ako je priemer Slo- venska (počítače – 64,49€, mo- bily – 62,95€, tablet – 44,64€). Obyvatelia Prešovského kraja, či už tí ktorí používajú systém Android (63,99€) alebo tí ktorí používajú systém iOS (67,15€) taktiež porazili priemer Slo- venska (Android – 59,13€, iOS – 66,77€) v priemernej hodno- te za jeden nákup. 

 

Žilinský kraj – 

Prešovský kraj – 

Košický kraj – Banskobystrický kraj – Trenčiansky kraj – Nitriansky kraj – Bratislavský kraj – Trnavský kraj – 

61,89€ 

61,01€ 

58,52€ 57,44€ 57,23€ 55,74€ 53,61€ 53,45€ 

Poďme sa pozrieť na celko- vé výsledky. Prešovský kraj sa umiestnil na skvelom 2. mies- te, pokiaľ ide o priemernú hod- notu jedného nákupu, a rozdiel medzi Prešovským krajom a prvým Žilinským krajom je iba 88 centov. Za Prešovským krajom ostal Košický kraj, v ktorom ľudia minú pri jednom online nákupe v priemere až o 2,49€ menej a posledný skončil Trnavský kraj, kde ľudia v prie- mere za jeden nákup minú až o7,56€ menej. 

 

Metodológia 

 

Štúdia sledovala online ná- kupy vykonané spotrebiteľmi na území Slovenskej republi- 

ky prostredníctvom počítačov a mobilných zariadení v roku 2017. 

 

Vyhlásenie o verejnom využití 

 

Zaujíma vašich čitateľov téma regionálnych trendov elektro- nických obchodov? Výsledky nášho výskumu môžete slo- bodne využiť na akékoľvek nekomerčné účely. Pre zdieľa- nie týchto výsledkov zaistite prepojenie späť na túto strán- ku a odkážte na autora štúdie – Picodi.com, aby si vaši čita- telia mohli vychutnať výsled- ky štúdie v plnej miere a naši prispievatelia získali náležité ocenenie svojej práce. 

 

 

 

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.